Evolutie van de dagprijzen in de Vlaamse woonzorgcentra: Zorgnet-Icuro vraagt een correctie financiering van de zorgkost

De dagprijzen in de woonzorgcentra stijgen de laatste jaren iets sneller dan de index. Dat toont een nieuwe studie aan. Zorgnet-Icuro roept op om de betaalbaarheid van de woonzorgcentra in de toekomst te garanderen. Cruciaal is een correcte financiering van voldoende personeel voor de zwaar zorgbehoevenden.

Dagprijzen stijgen iets sneller dan inflatie

Vandaag stelde de Vlaamse overheid samen met prof. Jozef Pacolet een studie voor die het systeem en de evolutie van de dagprijzen in de Vlaamse woonzorgcentra in kaart brengt en evalueert. De studie toont onder meer aan dat er in de periode 2012-2016 een jaarlijkse reële prijsstijging was van 1,9%, in de periode 2016-2017 was dat 1,3%. Die stijging van de gemiddelde dagprijs is voornamelijk toe te schrijven aan de realisatie van talrijke nieuwe woonzorgcentra. In een volledig nieuwe voorziening is de goedgekeurde dagprijs immers gemiddeld hoger.

De resultaten uit de Pacolet-studie worden ook bevestigd in de Mara-studie van Zorgnet-Icuro. Dat is de jaarlijkse financiële analyse van de woonzorgcentra met vzw-statuut. De dagprijs in de vzw-woonzorgcentra steeg jaarlijks iets meer dan de inflatie, met name 2,11%. Heel wat voorzieningen investeerden ook sterk in vernieuwing van de accommodatie, om tegemoet te komen aan de toegenomen eisen van woon- en leefcomfort. Ze zetten meer personeel in om kwaliteitsvolle zorg te kunnen leveren aan hun zwaar zorgbehoevende bewoners. Mensen maken nu immers meestal enkel nog de overstap naar een woonzorgcentrum in de allerlaatste levensfase. Om die bijkomende kosten te kunnen opvangen, dienden heel wat voorzieningen een aanvraag in voor de verhoging van hun dagprijs.

De gemiddelde dagprijs van de vzw-woonzorgcentra bedroeg in 2016 53,35 euro. Er zijn ook regionale verschillen qua dagprijs; Vlaams-Brabant en Antwerpen zijn de duurste provincies. Met die dagprijzen situeren de vzw’s woonzorgcentra zich in de middenmoot, tussen de OCMW-woonzorgcentra en de commerciële voorzieningen in. Sommige OCMW-voorzieningen ontvangen wel een extra gemeentelijke toelage per bewoner/per dag.

Voldoende financiering van de overheid voor kwaliteitsvolle zorg

Voor Zorgnet-Icuro staat de betaalbaarheid van de Vlaamse woonzorgcentra absoluut voorop. Tegelijk willen we kwaliteitsvolle zorg leveren aan de bewoners, die een steeds complexer zorgprofiel hebben, en een aangename infrastructuur en leefomgeving verwachten. Het zal in de toekomst alle hens aan dek zijn om de bewonersfactuur betaalbaar te houden. De overheid zal met behoorlijk méér budget over de brug moeten komen om voldoende personeel te financieren. Wij sluiten ons aan bij het standpunt van prof. Pacolet dat “een goed uitgebouwde verzekering van de langdurige zorg voor iedereen, ongeacht het inkomen, de enige garantie is voor het vrijwaren van de betaalbaarheid voor de gebruiker en de levensvatbaarheid en continuïteit van het aanbod.” Het beter financieren van de zwaardere zorgnoden is een absolute prioriteit. We pleiten er ook voor dat er in de toekomst een duidelijke opsplitsing komt tussen de woon- en leefkost, en de zorgkost. Dat zal dat de dagprijs voor de bewoner en zijn familie duidelijk en transparant maken.

Handhaving systeem van prijzencontrole

De Vlaamse overheid blijft voorstander van een continuering van het huidige systeem van monitoring en controle van de dagprijzen. Dat systeem is gebaseerd op kostprijsverantwoording. Met dit principe zijn we het eens: indien een voorziening kan bewijzen dat ze kosten hebben gemaakt dan mag men pro rata de dagprijs verhogen. We pleiten er wel voor dat ook stijgende personeelskosten in de toekomst kunnen mee opgenomen worden in de procedure om een dagprijsverhoging aan te vragen. 

Precies vandaag was er in de Commissie Welzijn van het Vlaams Parlement een hoorzitting over de financiering van de gestegen zorgzwaarte in de woonzorgcentra. Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro, gaf er een uitgebreide toelichting van ons standpunt. Herbekijk hier de zitting.