Enquête: samenwerken in de zorg

De Federatie Vrije Beroepen kreeg, in kader van de reorganisatie van de eerste lijn, de opdracht om modellen voor geïntegreerde praktijkvoering bij zelfstandig zorgverstrekkers uit te werken. In een eerste fase werd een inventaris van bestaande initiatieven (met speciale aandacht voor vormen waarbij een integratie bestaat tussen gezondheid en welzijn) opgemaakt. Na analyse van een aantal ‘best practices’ van geïntegreerde eerstelijnszorg door zelfstandige zorgaanbieders, werden de wettelijke en deontologische hinderpalen in kaart gebracht alsook de noden en behoeften van de zorgaanbieders ter zake. Het resultaat kunt u lezen in het rapport.

In een volgende fase ontwikkelen ze, samen met de aangesloten organisaties uit de zorgsector, modellen voor geïntegreerde eerstelijnszorg waarin volgende aspecten rond de samenwerking aan bod komen: de juridische vertaling, deontologische, pluralistische, financiële, organisatorische en persoonlijke aspecten, kwaliteit en deelname en keuzevrijheid van de persoon met een zorgnood.

De Federatie heeft uw input nodig om de pijnpunten aan te kaarten. Alle bekomen informatie wordt gegoten in een stappenplan en handboek; opleidings- en begeleidingssessies voor zelfstandige zorgverstrekkers. Mogen zij u dan ook verzoeken om 5-tal minuten de tijd te nemen om deze enquête in te vullen en zo uw vragen en noden kenbaar te maken?