Dringend medische hulp nodig: naar de huisartsenwachtpost of spoeddienst?

Het is voor een patiënt met een dringende nood aan zorg niet altijd mogelijk om zelf in te schatten of hij zich best wendt tot de huisarts van wacht dan wel de spoed. De verwarring leidt tot misverstanden en tijdverlies. Nochtans is het duidelijk: als de zorgnood dringend is, dan moet de patiënt zo snel mogelijk geholpen worden, ook buiten de kantooruren. Daarom pleit koepelorganisatie Zorgnet-Icuro ervoor dat patiënten zich kunnen wenden tot één centraal telefoonnummer en één plaats waar ze zich aanmelden. Na pre-triage wordt de patiënt dan geholpen door de meest geschikte zorgverstrekker.

Een patiënt die vandaag de dag dringende medische zorgen nodig heeft, weet niet altijd zelf wat te doen. Gaat hij naar spoed? Belt hij het nummer 1733 (het nummer voor de wachtdienst van de huisartsen) of het noodnummer 112? En belt hij op een nacht in de week hetzelfde nummer als op zaterdag of zondag?

Tal van factoren bepalen welke keuze de patiënt uiteindelijk zal maken: sociaal-economische status, perceptie dat de spoed gratis is, geografische nabijheid, onwetendheid over de alternatieven, pure gewoonte enz. Die elementen zorgen ervoor dat de patiënt niet altijd op de snelste of meest doeltreffende manier wordt geholpen.

Om in kritische situaties verwarring of foute keuzes te vermijden, is het volgens Zorgnet-Icuro van essentieel belang dat de eerste lijn (huisartsen) en de tweede lijn (ziekenhuizen) structureel samenwerken. Heldere afspraken zijn nodig over de behandeling, verwijzing en terugverwijzing van patiënten. Bovendien moeten de beschikbare infrastructuur en (dure) apparatuur optimaal worden ingezet. Hiervoor is het cruciaal om één centraal aanmeldpunt voor de patiënt op te richten.

  1. Telefonisch contact: Het nummer 1733 wordt best  geïntegreerd in het nummer 112. Het nummer 112 is immers het Europees oproepnummer en moet als enig nummer behouden blijven, en door iedereen gekend zijn. Wanneer de patiënt dit nummer belt, komt hij terecht bij een oproepcentrale waar goed opgeleid en gekwalificeerd personeel de zorgvraag van de patiënt in kaart brengt. Zij verbinden de patiënt door naar de juiste zorgverstrekker: huisarts van wacht, spoeddienst, inschakeling ziekenwagen of MUG… Het advies kan zelfs zijn om nog te wachten met het inschakelen van zorg.
  2. Aanmelding ter plaatse: Zorgnet-Icuro pleit voor een geïntegreerd model waarbij huisartsenwachtposten en spoeddiensten zich op één locatie bevinden, met behoud van afzonderlijke architectonische eenheid, maar met gemeenschappelijke triage die de patiënt onmiddellijk doorverwijst naar de juiste setting. Dergelijke aanpak heeft vele voordelen: de aanpak van niet-planbare zorg wordt gestandaardiseerd, de huisarts bevindt zich in een veiliger omgeving, er is een gezamenlijk gebruik van infrastructuur en prioritaire voertuigen… Dat is ook praktisch voor de patiënt, bv. wanneer die met een verzwikte enkel na aanmelding op de huisartsenwachtpost onmiddellijk in het ziekenhuis terecht kan voor een RX. Uiteraard moeten huisartsenwachtposten ook nog buiten spoedgevallendiensten kunnen worden ingeplant in gebieden waar zich in de buurt geen spoedgevallendienst bevindt.

Zorgnet-Icuro beseft dat zo’n verandering maar mogelijk is als alle partijen bereid zijn stappen te zetten naar meer samenwerking, in het belang van de patiënt. Ook moet deze aanpassing gepaard gaan met een grootscheepse informatie-en sensibiliseringscampagne naar de bevolking. Minister Maggie De Block kondigt in haar beleidsnota gezondheidszorg alvast aan de nodige initiatieven te nemen om het systeem te hervormen. We kijken dan ook uit naar de concrete maatregelen die de minister zal nemen.

Herbekijk het item op het VRT-journaal.

Bekijk de uitgebreide reportage op Actua-TV

Lees het artikel uit Kerk & Leven van 6 april 2016