07/10/2016

Belgische ziekenhuiskoepels vragen met aandrang een uitweg uit vicieuze cirkel

Het budget van de sociale zekerheid, en meer specifiek dat van de gezondheidszorg, staat al jaren onder druk. De budgettaire context is moeilijk, en is sterk bepaald door de begrotingsdoelstellingen opgelegd vanuit Europa.

De Belgische ziekenhuiskoepels brengen graag in herinnering dat, zoals in de meerderheid van de OESO-landen, gezondheidszorg een aanzienlijk deel vertegenwoordigt van het BBP  (+/- 10 %).

De demografische evoluties, de nood aan chronische zorg, de technologische vooruitgang… zullen de zorgvraag in de komende jaren doen stijgen. Recent onderzoek heeft aangetoond dat het Belgisch gezondheidszorgsysteem niet duurder is dan in de ons omringende landen.

Om een antwoord te kunnen bieden op de paradox van de budgetbeheersing en een stijgende zorgvraag heeft de regering bij haar aantreden een hervormingsplan voorgesteld dat de focus legt op de reorganisatie van het zorglandschap en de hervorming van de ziekenhuisfinanciering. De ziekenhuisfederaties zijn zich sterk bewust van de noodzaak te evolueren naar een ander ziekenhuislandschap. Zij onderstrepen dat zij positief staan tegenover het hervormingsplan van minister De Block. In dit kader participeren zij actief aan de verschillende werven die de minister heeft opgestart. Tegelijkertijd vragen zij unaniem dat dit gepaard zou gaan met een stabiel en voorspelbaar meerjarenbudget.

Wij vragen daarom met aandrang dat er wordt afgestapt van de kaasschaafmethode zoals die tijdens de afgelopen jaren door de regeringen werd toegepast om de budgetten in evenwicht te brengen. De besparingen die de sector van de gezondheidszorg werden opgelegd hebben een sterke impact gehad op de ziekenhuissector. Zij vrezen dat zich voor de begroting 2017 eenzelfde scenario zal voordoen.

Belfius luidt in zijn laatste rapport over de financiële resultaten van de Belgische ziekenhuizen de alarmbel: in 2015 bedroeg het globaal bedrijfsresultaat van de Belgische ziekenhuizen slechts 106 miljoen euro, of 0,8% op de totale omzet. Meer dan één op drie ziekenhuizen sloot zijn boekjaar af met negatieve cijfers!

De koepels en de ziekenhuizen die zij vertegenwoordigen zijn van mening dat deze cijfers duidelijk aantonen dat we op een kantelpunt staan. Elke bijkomende besparing zal leiden tot een inkrimping van het personeel, en bijgevolg tot minder kwaliteitsvolle zorg. We willen benadrukken dat de hervorming maar kans op slagen heeft in een stabiel financieel kader, dat de actoren de kans en de vrijheid geeft zich op een andere manier te organiseren.

Voor Zorgnet-Icuro : Etienne Wauters (voorzitter) et Peter Degadt (gedelegeerd bestuurder)

Voor CBI : Patrick Gérard (voorzitter) et Christian Dejaer (directeur)

Voor FHPB : Jacques de Toeuf (voorzitter) et Dieter Goemaere (adjunct-raadgever)

Voor Santhea : Yves Smeets (algemeen directeur) et Michel Mahaux (adjunct-directeur)

Voor UNESSA : Stéphan Mercier (voorzitter) et Pierre Smiets (algemeen directeur) 


Raadpleeg de Franstalige versie van dit persbericht.