Akkoord over vrijwillige en tijdelijke arbeid van tijdelijk werklozen tijdens coronacrisis

De sociale partners van de social-profitsectoren sloten een intersectoraal kaderakkoord over de mogelijkheid van vrijwillige en tijdelijke arbeidsprestaties van tijdelijke werklozen tijdens de huidige coronacrisis

De tweede coronagolf weegt erg zwaar op de arbeidsomstandigheden van de medewerkers in heel wat zorg- en welzijnssectoren. Nu we bovendien te maken krijgen met een uitval van personeel moeten oplossingen gevonden worden om de continuïteit van de dienstverlening te garanderen.

Een van de oplossingen voor niet-zorgfuncties bestaat uit het aantrekken van personen die zich wegens de coronacrisis in tijdelijke werkloosheid bevinden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan medewerkers uit de evenementsectoren of de horeca. Om deze tijdelijke tewerkstelling mogelijk te maken hebben de sociale partners uit de social-profitsectoren een aantal afspraken en voorwaarden afgesproken in een kaderakkoord.

Het sociaal kaderakkoord bevat onder andere volgende afspraken:

  • De werknemer wordt tijdelijk tewerkgesteld door middel van een reguliere arbeidsovereenkomst. Dat kan bijvoorbeeld een vervangingsovereenkomst of een overeenkomst van bepaalde duur zijn.
  • De tijdelijke arbeidsovereenkomst zal onmiddellijk beëindigd worden wanneer de werknemer zijn activiteiten bij de oorspronkelijke werkgever kan hervatten. Hiertoe wordt een ontbindende clausule opgenomen in de arbeidsovereenkomst.
  • De tijdelijke medewerker zal verloond worden volgens de barema’s en de loon- en arbeidsvoorwaarden eigen aan het paritair (sub)comité van de zorg- en welzijnsorganisaties (PC 330, 319.01,…). Eventuele relevante ervaring bij de oorspronkelijke werkgever zal mee in rekening genomen worden om de anciënniteit in de loonschaal te bepalen.
  • De werkgever engageert zich om de nieuwe werknemer de nodige vorming te geven inzake werken in de zorg, infectiepreventie…
  • De werkgever zal ook de nodige bescherming en beschermingsmateriaal ter beschikking stellen om de functie op een veilige wijze te kunnen uitoefenen.

Sociaal overleg op organisatieniveau

Daarnaast hebben de intersectorale sociale partners afgesproken dat dit kaderakkoord enkel geldt voor gevallen waarbij social-profitorganisaties te kampen hebben met personeelstekorten wegens de gezondheidscrisis. Het kan niet toegepast worden voor tewerkstelling buiten deze uitzonderlijke situaties.

Het kaderakkoord, dat een beperkte duur heeft tot 31 maart 2021, kan ook niet opgevat worden als precedent op sectoraal vlak, op ondernemingsvlak of op individueel vlak.

Noch het kaderakkoord, noch de concrete uitvoering ervan kunnen aanleiding geven tot het beëindigen van de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst van de werknemer of het niet kunnen terugkeren naar de oorspronkelijke tewerkstellingsplaats.

De tewerkstelling van tijdelijke werklozen uit andere sectoren moet ook besproken worden binnen de sociaal-overlegorganen in de betrokken zorg- en welzijnsorganisaties. Daarbij is het onder andere belangrijk dat het aantal, de namen van de betrokken werknemers per dienst en de duur van de tijdelijke tewerkstelling wordt meegedeeld; dat de tijdelijke tewerkstelling van werknemers op geen enkele manier de arbeidsprestaties van de reguliere personeelsbezetting mag hypothekeren en dat de personeelsbezetting en de continuïteit van de activiteiten bij de werkgever gegarandeerd blijft. Het sociaal overleg moet ook de vrijwilligheid van de betrokken werknemers expliciet bevestigen.

Uitwisselingsplatform helpindezorg.be

Om de match te maken tussen de nood en de helpende handen, werd op vraag van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits een nieuw platform opgericht: www.helpindezorg.be . Via dat platform kunnen zorg- en welzijnsinstellingen hun noden kenbaar maken én kandidaten zich melden om te helpen. VDAB zorgt samen met de private sectoren zoals de interimsector voor de matching tussen beschikbare jobs en profielen.

Download hier de integrale tekst van het intersectoraal kaderakkoord van de sociale partners van de social-profitsectoren