Financiering GGZ

Hier vind je informatie over:

Financiering van de werkingsmiddelen

Financiering van de werkingsmiddelen

De principes voor de financiering van de werkingsmiddelen in de psychiatrische ziekenhuizen zijn gevat in het blok “financiering ziekenhuizen”.

De principes voor de financiering van de werkingsmiddelen in de psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven beschut wonen en revalidatiecentra zijn gevat in het Besluit van de Vlaamse regering m.b.t. het overnamedecreet van 6 juli 2018.

Dit BVR bevat naast algemene bepalingen, de specifieke bepalingen inzake programmatie, erkenning en financiering van de BeWo en PVT en is van toepassing vanaf 1 januari 2019.

Als kapstok is de volgende indeling nuttig bij het doornemen van het overnamedecreet:

 •     Bepalingen over PVT
  • Erkenning (art 69 tem 108)
  • Programmatie (art 109)
  • Financiering (art 110 tem 121)
 •     Bepalingen over beschut wonen
  • Erkenning (art 122 tem 151)
  • Programmatie (art 152)
  • Financiering (art 153 tem 155)
 •     Bepalingen over de revalidatievoorzieningen (art 156 tem 238)
  • Procedure tot sluiten en wijzigen van een overeenkomst (art 159 tem 173)
  • Procedure tot beëindigen van een overeenkomst (art 174 tem 190)
  • Financiering (art 191 tem 203)

Het decreet van 18 mei 1999 betreffende de geestelijke gezondheidszorg regelt de oprichting van de centra voor geestelijke gezondheidszorg. Het bepaalt o.a. hoeveel CGG er kunnen zijn (programmatie), hoe de CGG erkend worden en aan welke erkennings- en personeelsnormen de CGG moeten voldoen. Elk erkend CGG waarmee de Vlaamse Regering een overeenkomst sluit, komt in aanmerking voor subsidiëring. Deze overeenkomst bestaat uit twee delen: enerzijds de beschrijving van het beleidsplan, anderzijds de bepaling van de subsidie-enveloppe. In deze overeenkomst worden voor een periode van 3 jaar de algemene en specifieke doelstellingen omschreven, evenals de prestaties waartoe men zich verbindt en de resultaten die het centrum voor geestelijke gezondheidszorg beoogt.

Financiering van de infrastructuur

Financiering van de infrastructuur

Voor de financiering van de infrastructuur voor de sectoren binnen de geestelijke gezondheidszorg kunnen de Vlaamse instellingen beroep doen op het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA). Het VIPA subsidieert de realisatie van duurzame, toegankelijke en betaalbare zorginfrastructuur. De subsidies dienen om nieuwe gebouwen op te richten, of om bestaande gebouwen voor lange termijn in orde te stellen op functioneel en bouwtechnisch vlak. Het VIPA komt tussen in de bouwkost. Het gaat om de kosten voor bouwen en eerste uitrusting bij het nieuw te bouwen, uitbreiden of verbouwen van gebouwen.

De specifieke financiering voor investeringen van de psychiatrische ziekenhuizen (het instandhoudingsforfait, strategisch forfait en de toestelfinanciering) wordt beschreven in het afzonderlijke blok “infrastructuur”.

Het kader dat het VIPA biedt voor de financiering van investeringen binnen de centra geestelijke gezondheidszorg en het aanloopadres van de initiatieven beschut wonen staat beschreven in het specifieke sectorbesluit van 10 september 2010 in verband met de bouwtechnische en bouwfysische normen voor de preventieve en ambulante gezondheidszorg.

Het specifieke sectorbesluit van 16 juli 2010 met betrekking tot de bouwfysische en bouwtechnische normen voor verzorgingsvoorzieningen beschrijft de subsidiëringsmogelijkheden die het VIPA aanbiedt voor de psychiatrische verzorgingstehuizen.

Het sectorbesluit van 30 juni 2023 over investeringssubsidies voor revalidatieovereenkomsten beschrijft de subsidiëringsmogelijkheden die het VIPA aanbiedt voor de centra met revalidatieovereenkomsten (7.72-7.73-7.74.0, die zich bevinden buiten een (revalidatie)ziekenhuis).

De globale samenvatting van de cijfermatige componenten (btw, bouwindex…) waarin relevante elementen staan die van toepassing zijn voor de geestelijke gezondheidszorg, wordt weergegeven op de volgende link op de VIPA-website.

 

Contact

Thierry Delrue