Herfstbooster 2022

Webinar epidemiologische situatie - belang van goede registratie - aanpassingen Kaderrichtlijn

Zorg en Gezondheid organiseerde op donderdag 27 oktober een webinar met een duiding bij volgende onderwerpen:

  • de huidige epidemiologische situatie;
  • de aanpassingen in de Kaderrichtlijn COVID-19 ouderenzorg;
  • het belang van een goede registratie.

Herbekijk hier de opname

Webinar voor zorgprofessionals over de herfstbooster

Met een webinar gericht naar zorgprofessionals gaf het Agentschap Zorg en Gezondheid op 6 september een laatste stand van zaken over de epidemiologische vooruitzichten en de kennis die er is over de werking van de (aangepaste) vaccins.

Herbekijk hier het webinar 

Vaccineren met de bestaande vaccins of wachten op de adapted vaccins?

Uit studies blijkt dat een boosterprik met de huidige vaccins zeker zinvol is. De vaccins die op dit ogenblik gebruikt worden, beschermen goed tegen ernstige ziekte, hospitalisatie en overlijden. Intussen keurde (op 1 september) het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) de aangepaste COVID-19-vaccins goed en dat is mooi nieuws voor de Vlaamse vaccinatiecampagne. Dat betekent dat de campagne zoals voorzien vanaf 12 september kan starten met de aangepaste vaccins in een 80-tal vaccinatiecentra. Intussen kregen bijna 800.000 mensen hun uitnodiging.

De IMC beveelt een vaccinatie aan voor de kwetsbaren en diegenen met wie ze samenwonen, 65+ en zorgverstrekkers. Aan de rest van de bevolking wordt het vaccin ook aangeboden en zij krijgen na de prioritaire groepen ook de komende weken een uitnodiging. Ook QVAX is opnieuw beschikbaar om ervoor te zorgen dat vaccins niet verloren gaan. Het doel is dat de meest kwetsbaren tegen eind september de kans gekregen hebben om zich te vaccineren. De anderen moeten tegen eind oktober hun kans gekregen hebben. Tijdigheid speelt een belangrijke rol: het doel van de herfstvaccinatie is de bescherming tegen ernstige ziekte door COVID-19 te versterken voor er zich een volgende opstoot aan besmettingen voordoet.

Zowel Pfizer als Moderna bevestigden intussen de leveringen van de aangepaste vaccins. Op 7 september worden ruim 1 miljoen aangepaste vaccins van Pfizer geleverd, in dezelfde week ook nog eens bijna 300.000 aangepaste vaccins van Moderna. Dat betekent dat er bij de start van de vaccinatiecampagne 1,3 miljoen aangepaste vaccins zullen zijn. In de week van 12 september worden nog eens 1,4 miljoen aangepaste vaccins verwacht en ook de weken nadien volgen nog leveringen.

Nieuwe piek tegengaan

Voor ziekenhuizen en geestelijke gezondheidszorgsector

Indien medewerkers van het ziekenhuis niet ingaan of ingegaan zijn op het collectief vaccinatiemoment in het ziekenhuis, krijgen zij dus later een uitnodiging volgens prioriteit en leeftijd in het vaccinatiecentrum van hun domicilie. Welk vaccin men in het vaccinatiecentrum zal krijgen, is eveneens afhankelijk van de beschikbaarheid van de vaccins.

Vanuit ziekenhuismiddens werd aangedrongen op spoedige boostervaccinatie van het zorgpersoneel, aansluitend op de 80-plussers en immuungecompromitteerde populatie die een vaccin aangeboden kregen in het voorjaar. Die kans werd geboden aan de ziekenhuizen die daartoe bestellingen hebben geplaatst bij het agentschap en leveringen hebben ontvangen.

We ontvangen nu vragen vanuit ziekenhuizen of het niet beter wachten is op adapted vaccins.

Daarbij dienen de ziekenhuisverantwoordelijken volgende afwegingen te maken:

  1. Ofwel werd of wordt het huidig vaccinatieaanbod met het klassieke mRNA-vaccin benut en kunnen de geboosterde zorgverleners in het latere najaar een adapted vaccin toegediend krijgen (minimaal interval bedraagt 3 maanden). Dit heeft het voordeel dat de immuunstatus van het zorgpersoneel beter is in september wanneer de viruscirculatie naar verwachting zal toenemen en blijft de voorkeursoptie van het agentschap.
  2. Ofwel oordelen de ziekenhuisverantwoordelijken dat er gewacht wordt met de boostervaccinatie (vierde dosis) tot wanneer het adapted vaccin wellicht vanaf de tweede helft van september kan toegediend worden via de vaccinatiecentra. 

Voor de ouderenzorg

U bent momenteel in de mogelijkheid een COVID-19-vaccinatie aan te bieden aan alle medewerkers van uw zorgvoorziening. Mogelijk hebt u dat intussen al gedaan.

Tegelijk weet u wellicht dat er vaccins op komst zijn, aangepast aan een omikronvariant. Als u nog geen vaccinatie hebt aangeboden, kan dat leiden tot aarzeling bij u en uw personeel of u niet beter wacht op een aangepast vaccin. Hebt u wel al de vaccinatie aangeboden, dan zijn uw medewerkers misschien bezorgd dat zij hun kans op een aangepast vaccin gemist hebben.

We verduidelijken graag de mogelijkheden:

  1. Nu vaccinatie aanbieden met de huidige vaccins, en na drie maanden met aangepaste vaccins

De voorkeur van het Agentschap Zorg en Gezondheid is om nu al een vaccinatieronde te organiseren voor uw medewerkers met de huidige vaccins, als u dat nog niet hebt gedaan. Studies geven duidelijk aan dat een vaccinatie met de huidige vaccins een heel goede bescherming biedt tegen ernstige ziekte, hospitalisatie en overlijden. 

Nu deze vaccinatie al aanbieden, heeft het voordeel dat uw personeel in september al een betere bescherming heeft opgebouwd tegen ernstige ziekte door COVID. In september kan de viruscirculatie al beginnen toenemen. Naast de persoonlijke bescherming van uw personeel is het belangrijk om uitval door ziekte van zorgmedewerkers zoveel mogelijk te vermijden. Personeelsleden die niet ingaan op uw aanbod, worden de komende weken nog individueel uitgenodigd voor vaccinatie in het vaccinatiecentrum van hun regio.

Uw medewerkers nu vaccineren, sluit hen bovendien niet uit voor een vaccinatie met aangepaste vaccins in het latere najaar. Minstens drie maanden na een vaccinatie deze maand, kunnen we hen opnieuw een vaccinatie aanbieden. Normaliter zullen vaccins die aangepast zijn aan een omikronvariant tegen dan ruim voorradig zijn. Dus ook als u uw vaccinatieronde al georganiseerd hebt, kunt u uw medewerkers geruststellen dat ook zij in het najaar nog een kans zullen krijgen om een aangepast vaccin te ontvangen.

  1. Wachten op een uitnodiging in het vaccinatiecentrum, wellicht met aangepaste vaccins

U kunt ook de keuze maken om nu toch nog geen vaccinatie aan te bieden voor uw medewerkers. In dat geval worden uw medewerkers uitgenodigd voor vaccinatie in het vaccinatiecentrum. Die vaccinaties starten vanaf 12 september 2022. Uw medewerkers worden samen met de meest prioritaire kwetsbare groepen als eersten uitgenodigd.

Zorgmedewerkers worden prioritair ingeënt

De zorg- en welzijnsactoren zullen – samen met de kwetsbare populatie - met prioriteit uitgenodigd worden. Indien een zorgverlener in de voorgaande campagnes prioritair uitgenodigd werd, is dat nu eveneens het geval en zal men met prioriteit uitgenodigd worden in het vaccinatiecentrum van zijn of haar domicilie. Daarvoor dient men geen acties te ondernemen.

Indien een zorgverlener in de voorgaande vaccinatiecampagnes nog niet prioritair een uitnodiging tot vaccinatie kreeg als zorgverlener in het vaccinatiecentrum, kan deze zich aanmelden via deze link. Hiervoor is de elektronische identiteitskaart of Itsme nodig. Deze gegevens worden wekelijks opgeladen naar het vaccinatiecentrum.

Campagnemateriaal

Alle informatie over de herfstvaccinatie vindt u op www.laatjevaccineren.be