Sociaal overleg
1. Europees niveau

Bij de omzetting van Europese richtlijnen naar nationale regelgeving die onze sectoren aanbelangt, proberen we invloed uit te oefenen en te sturen. Dat gebeurt doorgaans via onze deelname aan het overleg in Unisoc, de nationale werkgeverskoepel van de social profit sector. Zorgnet-Icuro is lid van het bureau, de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering van Unisoc.

2. Nationaal of intersectoraal niveau

Bij de totstandkoming van wetten, koninklijke besluiten of besluiten van de Vlaamse Regering, probeert Zorgnet-Icuro invloed uit te oefenen, zowel via rechtstreekse contacten met de betrokken ministerkabinetten als via Unisoc (lid van de Nationale Arbeidsraad) voor federale materie en voor Vlaamse materie via Verso, de Vlaamse werkgeverskoepel van de social profit. Zorgnet-Icuro zetelt in de Raad van Bestuur van beide koepels.

3. Sectoraal niveau

Hier zijn onze rechtstreekse gesprekspartners:
  • De minister van Werk en zijn/haar kabinetsmedewerkers
  • De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en zijn/haar kabinetsmedewerkers
  • De verschillende Vlaamse, Brusselse en Waalse werkgeverskoepels van 
    • Paritair Comité 330
    • Paritair Comité 331
  • De sectorsecretarissen van de verschillende nationale vakbonden
In het paritair comité wordt er tijdens maandelijkse vergaderingen (en via tussentijdse informelere werkgroepen) onderhandeld tussen de betrokken werknemers (vakbonden) en werkgevers (koepels), vnl met het oog op het sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten voor onze sectoren. Voor paritair comité 330 is Zorgnet-Icuro woordvoerder voor de werkgeversbank. 
Ook voor opvorderingen bij staking en aanvragen tot verzoeningen wordt beroep gedaan op de leden van de paritaire comités. 
Werkgeversstandpunten worden op elkaar afgestemd via het Werkgeverscomité (Verstandhoudingscomité) dat maandelijks bijeenkomt en waarvan Zorgnet-Icuro voorzitter is.

Met het oog op en in uitvoering van sociale akkoorden worden er tripartite besprekingen gehouden, met de beide kabinetten, de vakbonden en de werkgeverskoepels. Voor de besprekingen met de federale kabinetten, is Zorgnet-Icuro woordvoerder voor de werkgevers van de sector. Voor de besprekingen met de Vlaamse kabinetten is Verso woordvoerder.
Daarnaast zetelt Zorgnet-Icuro in de vele paritair beheerde fondsen, zoals de Maribelfondsen en Fonds 600 in de vzw Fe-Bi en in IF-IC vzw, waarvan Zorgnet-Icuro de rol van ondervoorzitter opneemt.

In het sociaal vademecum vind je documenten die je op de hoogte houden van de resultaten en stand van zaken van het overleg op dit niveau.

4. Lokaal niveau 

Op het lokaal niveau heeft Zorgnet-Icuro een adviserende rol naar haar leden-werkgevers bijvoorbeeld bij discussies over interpretaties van cao’s, de onduidelijkheid over de toepassing daarvan ... 

Zorgnet-Icuro beantwoordt dagelijks meerdere vragen van leden over sociaal-rechterlijke thema’s.