Quality en Safety GGZ

Welkom
Commissie Q & S GGZ
Best Practices
Accreditatie
Indicatoren

Focus op kwaliteit, patiëntveiligheid, accreditatie en externe verantwoording

Kwaliteitsvolle en veilige zorg zijn evidente verwachtingen, maar blijven voor vele zorgorganisaties (algemene ziekenhuizen, GGZ- en ouderenvoorzieningen) een belangrijke uitdaging. Het ondersteunen van zorginstellingen in de verschillende sectoren in het uitbouwen van een geïntegreerd kwaliteitsbeleid en het werken aan patiëntveilige zorg is voor Zorgnet-Icuro een speerpunt in het beleidsplan.  

Kwaliteit wordt gedefinieerd als:

the degree to which health services for individuals and populations increase the likelihood of desired health outcomes and are consistent with current professional knowledge. (IOM)

Dit kan geconcretiseerd worden in acht dimensies waarbij kwaliteitsvolle zorg tegelijkertijd effectief, efficiënt, tijdig, toegankelijk, billijk, continu, veilig en patiëntgestuurd is.

Zorgnet-Icuro pleit bij het realiseren van een dergelijke zorg, voor een samenhangende, proactieve en geïntegreerde benadering. Geïntegreerd betekent hier dat het objectiveren van zorgresultaten, het verwerven van een instellingsbrede accreditatie en/of certificering, en externe openheid hierover als één geheel worden beschouwd, waarbij ziekenhuizen hun eigen keuzes kunnen maken en prioriteiten bepalen. Met proactief wordt expliciet bedoeld dat de zorginstellingen zelf initiatiefnemer zijn op deze domeinen, dit uiteraard in goede samenwerking met andere partners. 

Quality en Safety GGZ

Zorgnet-Icuro heeft ook voor de brede GGZ-sector van ‘Kwaliteit en patiëntveiligheid’ een kernthema gemaakt met als doel GGZ voorzieningen te ondersteunen in de vele uitdagingen die zich hieromtrent stellen. 

Mede naar aanleiding van de oprichting van het Vlaams Indicator Project GGZ (VIP² GGZ) in 2012, kunnen wij vaststellen dat er zich in de sector van de GGZ, zowel in de residentiële als in de ambulante voorzieningen, een stevige dynamiek heeft ontwikkeld om de kwaliteit en de veiligheid van de zorg te bewaken en daar waar nodig verder te optimaliseren.

Met de oprichting van de sectorbrede commissie "Q & S GGZ" in september 2014 wensen we de GGZ-sector te ondersteunen in de uitbouw van een geïntegreerde kwaliteitsbenadering waarin de verschillende bouwstenen van kwaliteit (waaronder het ontwikkelene van en werken met klinische en niet-klinische kwaliteitsindicatoren) besproken en uitgewerkt kunnen worden. We willen het “leren van elkaar” stimuleren door goede praktijkvoorbeelden te delen en successen te vieren.