Q en S Uitgewerkte projecten en ideeën

Er is veel te winnen bij het gezamenlijk uitwerken van bepaalde projecten of ideeën. Niet alleen wordt alle beschikbare expertise aanwezig in de ziekenhuizen samengebracht, maar het heeft ook het grote voordeel dat ieder ziekenhuis op zich dezelfde oefening dient te maken en er efficiënt wordt gebruik gemaakt van de menselijke resources van de ziekenhuizen. Voor dergelijke projecten neemt Zorgnet-Icuro graag het initiatie om professionals van verschillende instellingen samen te brengen. Onderstaand vindt u een aantal projecten/thema’s die reeds werden uitgewerkt.

Erkenningen en vergunningen

Hier kunt u een generieke lijst downloaden waarin alle erkenningen en vergunningen voor ziekenhuizen zijn opgenomen. Deze lijst kan een hulpmiddel zijn om na te kijken over welke erkenningen het ziekenhuis beschikt en wanneer deze ten einde lopen. In de Exceltabel werd een onderscheid gemaakt tussen erkenningen die worden uitgereikt door officiële (veelal overheids-) instanties en andere erkenningen en vergunningen. Deze laatste gaan vaak uit van een eigen initiatief van een ziekenhuis en zijn supplementair ten aanzien van de voorgaande. We hebben deze lijst voorgelegd aan de verschillende overheidsinstanties zodat wij u (1) een volledig overzicht  kunnen aanbieden en (2) voor elke erkenning ook de officiële benaming kan meegeven worden.


 Vermits de tabel is opgesteld als een Excelwerk zodat ziekenhuizen zelf kolommen kunnen toevoegen om de verantwoordelijken binnen het ziekenhuis aan te duiden, evenals aan te geven wanneer een erkenning afloopt.

April 2014 - Overzicht van erkenningen, vergunningen
 

Toezicht op medische materialen en apparatuur


Zowel in functie van een accreditatiecontext als vanuit de Vlaamse overheid worden aan de ziekenhuizen een aantal verwachtingen gesteld omtrent het toezicht op de medische materialen en de apparatuur. We hebben een aantal vragen die daaromtrent leven, gegroepeerd en voorgelegd aan de Vlaamse Vereniging voor Ziekenhuisinstrumentatietechnici (VVZ).

De vragen en antwoorden van de VVZ werden gegroepeerd in drie onderdelen, namelijk: (1) situering van de wetgeving en de richtlijnen in verband met het onderhoud en de onderhoudstermijnen van medische toestellen en wie dit onderhoud mag uitvoeren (2) de praktijk met aanbevelingen en tips en tricks vanuit de rijke ervaring van de VVZ en (3) voorstellen betreffende verdere samenwerking met de VVZ.
 
Vragen en antwoorden omtrent toezicht op medische apparatuur
 

Stand van zaken Primary Resource Verification


Ter voorbereiding van het verwerven van een ziekenhuisbrede accreditatie worden heel wat ziekenhuizen geconfronteerd met de verwachtingen vanuit de accreditatie-instellingen (NIAZ en JCI) om de diploma’s en visums van artsen en zorgprofessionals te verifiëren aangaande hun authenticiteit, waarbij JCI expliciet stelt dat de echtheid van een diploma en/of getuigschrift moet gecontroleerd worden bij de primaire bron.
Dit impliceert voor zowel de ziekenhuizen als de universiteiten en de hogescholen een aanzienlijke werkbelasting.  
Daaromtrent hebben we 3 initiatieven verkend, zijnde de federale e-CAD databank, de IMI-databank en de LED-databank. In bijgaande nota presenteren wij u het overzicht. Deze nota werd vervolgens voorgesteld aan de federale en de Vlaamse overheidsdiensten bevoegd voor deze materie. De stroomschema’s voor het erkennen van een diploma en het toekennen van een visum aan de verschillende beroepsgroepen werden uitgetekend en ter validatie voorgelegd aan Dhr. C. Decoster (directeur-generaal Gezondheidszorg FOD).
Tegelijkertijd werd vanuit de FOD een omzendbrief verspreid waarin de huidige situatie wordt beschreven en wordt aangegeven hoe men de aanwezige lacunes naar de toekomst toe wil wegwerken. Zorgnet-Icuro blijft dit dossier met de nodige aandacht opvolgen.
 Zowel de originele brief als de Engelstalige versie kunt u hier downloaden.
 
Primary Resource Verification

Opvolging van International Patient Safety Goals (JCO)


In de vergadering van 22 januari 2015 werden een aantal ervaringen gedeeld omtrent de wijze waarop ziekenhuizen de implementatiegraad van de International Patient Safety Goals (JCI) opvolgen.

Laws and regulation worksheet (JCI)

In 2014 werd, voortbouwend op de tabel aangereikt door UZ Leuven en az groeninge, de tabel ‘Laws and regulations worksheet’ aangepast aan de verwachtingen samenhangend met de 5e editie van de JCI-standaarden.
 Omdat de wetgeving ook evolutief is, lijkt het ons belangrijk om jaarlijks de tabel kritisch door te nemen en te updaten. Momenteel wordt de tabel in samenwerking met het UZ Leuven, het UZA, GZA, het OLV Ziekenhuis (Aalst) en Zorgnet-Icuro geüpdated.


Deze tabel wordt niet publiek gemaakt via de website; maar ziekenhuizen die deze tabel wensen te consulteren, kunnen deze opvragen aan Vera De Troyer. Van de ziekenhuizen die deze tabel gebruiken (ter voorbereiding) van een audit, wordt gevraagd om naderhand eventuele aanvullingen of correcties aan ons over te maken.
 

Heeft u zelf ook een inspirerend project voor te stellen, twijfel dan niet om contact op te nemen met Vera De Troyer of Katleen Valtin (Q & S stafmedewerkers).