Personeel en organisatie: Overleg

Sectoraal.

Eerst en vooral is er de vertegenwoordiging van de belangen van de leden op sectoraal niveau. Zorgnet-Icuro neemt als werkgeverskoepel deel aan de onderhandelingen in volgende overlegorganen:

 • Paritair comité 330 en 331: In het paritair comité 330 (voor ZNI: ziekenhuizen, ouderenzorg, beschut wonen, diensten van het Rode Kruis, (externe preventiediensten)) en 331 (voor ZNI: centra geestelijke gezondheidszorg) worden de onderhandelingen gevoerd met het oog op het afsluiten van sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten, vaak in uitvoering van Sociale Akkoorden. Het gaat hier bijvoorbeeld over afspraken omtrent SWT, eindeloopbaandagen, bijdragen tweede pensioenpijler ...

 

 • Overleg met de bevoegde kabinetten: Aangezien het sociaal akkoord een tripartite (werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties en overheid) akkoord is, wordt de uitvoering daarvan ook opgevolgd door de bevoegde kabinetten. Daardoor vindt er geregeld overleg plaats tussen werkgevers, werknemers en het kabinet. Momenteel is dat voor de federale private en publieke sector het kabinet van minister De Block (evenwel lopende zaken), voor de Vlaamse sectoren is dat minister Vandeurzen.

 

 • Sociale maribel en risicogroepen: Voor de non-profitsectoren werden er fondsen voor bestaanszekerheid opgericht, die instaan voor het beheer van gesolidariseerde middelen die voortkomen uit vrijstelling van patronale RSZ-bijdragen. De middelen ikv sociale maribel dienen aangewend voor tewerkstelling, de middelen ikv risicogroepen dienen voor vorming. Het beheer van die fondsen is in handen van de sociale partners, met name een paritaire vertegenwoordiging van werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers.
  • Voor meer informatie verwijzen we naar de website van FEBI (www.fe-bi.org).
Voor de publieke sector bestaat er een gelijkaardig overlegforum met betrekking tot de sociale maribel. Dat heeft dezelfde bevoegdheid (i.e. creatie van tewerkstelling) maar is evenwel niet ondergebracht binnen Fe-Bi, maar valt rechtstreeks onder de RSZ.
 • IFIC: De besprekingen met betrekking tot de concrete invoering en implementatie van IFIC vinden plaats in de daarvoor opgerichte VZW.  Die VZW voorziet aparte overlegorganen voor de federale private sector, de federale publieke sector, de naar Vlaanderen overgedragen sectoren (nog deel van PC 330) en de van oudsher Vlaamse sectoren (PC 331). Ook die overlegorganen zijn paritair samengesteld uit werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers.  De stand van zaken van de besprekingen is uiteenlopend op de verschillende fora.
  • Voor meer info naar de website van IFIC verwijzen (www.if-ic.org)?
 • Andere paritaire overlegfora zijn onder meer fonds 600 (vormingsfonds voor verpleegkundigen) en VIVO (vorming in Vlaanderen).

Intersectoraal.

Naast het sectorale overleg, is Zorgnet-Icuro ook vertegenwoordigd in intersectorale overlegorganen, waarin de verschillende sectoren van de Social Profit vertegenwoordigd zijn. Het gaat onder meer over Unisoc en Verso:

 • Unisoc: Zorgnet-Icuro is lid van de erkende vertegenwoordiger van Belgische Social profitondernemingen en heeft in diat kader ook een mandaat in de Nationale Arbeidsraad. Zorgnet-Icuro zetelt hier in de Raad van Bestuur, het bureau en de adviesgroep sociaal recht. Op die manier worden de belangen van de leden van Zorgnet-Icuro vertegenwoordigd in intersectorale dossiers, zoals bijvoorbeeld tijdskrediet, SWT en andere dossiers die deel uitmaken van de agenda van de NAR.
 • Verso: Verso is eveneens een intersectorale werkgeverskoepel voor de social profit, maar beperkt tot de Vlaamse Social Profit sectoren. Ook hier maakt Zorgnet-Icuro deel uit van het bestuur.
 • SAR