Kwaliteit AZ

Kwaliteitsvolle en veilige zorg zijn evidente verwachtingen, maar blijven ook belangrijke uitdagingen.

Zorgnet-Icuro vindt het belangrijk om zorgvoorzieningen te ondersteunen in het uitbouwen van een kwaliteitsbeleid en het werken aan patiëntveilige zorg.

In het realiseren van een dergelijke zorg pleiten we voor een proactieve en geïntegreerde benadering. Geïntegreerd betekent dat het objectiveren van zorgresultaten, het verwerven van een ziekenhuisaccreditatie en externe openheid als één geheel worden beschouwd, waarbij ziekenhuizen hun eigen keuzes kunnen maken en hun prioriteiten bepalen. Proactief wordt gezien als dat Zorgnet-Icuro en de zorgvoorzieningen zelf initiatiefnemer willen zijn in die domeinen, en dat uiteraard in goede samenwerking met andere partners. 

Gefocust op de klinische ziekenhuiswerking, stellen we ons tot doel om objectieve gegevens te kunnen aanreiken met betrekking tot de aangeboden kwaliteit van zorg. De initiële aanpak was gebaseerd op drie pijlers: 

 1. het verwerven van een ziekenhuisbrede ISQua-accreditatie
 2. het werken met relevante proces- en outcomeindicatoren
 3. een hierop geënt toezichtsmodel door de Vlaamse overheid

Die aanpak wordt gevisualiseerd in onderstaand schema.

Op deze wijze worden de ziekenhuizen ondersteund in hun ambities aangaande maatschappelijke verantwoording.

Momenteel maken we de oefening waarbij we het huidige kwaliteitsmodel willen evalueren. Het oorspronkelijke model heeft heel wat dynamiek met zich meegebracht. Door samen met alle betrokken actoren (de ziekenhuizen, de overheden, de universiteiten, ...) even terug te blikken en tegelijkertijd voldoende stil te staan bij de huidige situatie en de uitdagingen voor de toekomst, willen we een volgende stap zetten in het verduurzamen van de kwaliteit van zorg.

Er zijn een aantal commissies en werkgroepen in Zorgnet-Icuro actief.

 1. Commissie "Kwaliteit AZ"
 2. Werkgroep “Ziekenhuisaccreditatie - JCI”
 3. Werkgroep “Ziekenhuisaccreditatie - NIAZ”

Commissie "Kwaliteit AZ" 

De Commissie "Kwaliteit AZ" een overkoepelende commissie die de volgende objectieven nastreeft:

 • het ondersteunen van de ziekenhuiswerking in het brede Q&S-domein;
 • het ondersteunen van het proces tot het bekomen en behouden van een ziekenhuisaccreditatie;
 • het uitwisselen van ideeën omtrent het werken van proces- en outcome-indicatoren (VIP²);
 • het adviseren van het Sectoraal Bestuurscollege van Zorgnet-Icuro en het voorbereiden van standpunten aangaande Q & S;
 • de kennisverspreiding naar en vanuit de ziekenhuizen, zowel theoretisch als "best practices" aangaande Q & S;
 • het opvolgen van ontwikkelingen in the International Society for Quality in Health care en wetenschappelijk onderzoek in dit domein.

De commissie wordt voorgezeten door Prof. dr. Johan Hellings en mee vorm gegeven door stafmedewerker Vera De Troyer.
 

Werkgroep “Ziekenhuisaccreditatie - JCI"

In de Werkgroep "Ziekenhuisaccreditatie JCI" kunnen ziekenhuizen die een JCI-accreditatie nastreven, ervaringen en kennis uitwisselen en delen en elkaar ondersteunen bij het doorlopen van een accreditatietraject. De werkgroep wordt op een pragmatische en thematische opzet uitgewerkt. De werkgroep wordt begeleid door stafmedewerker Vera De Troyer.

Werkgroep “Ziekenhuisaccreditatie - NIAZ"

In de Werkgroep "Ziekenhuisaccreditatie NIAZ" kunnen ziekenhuizen die een NIAZ-accreditatie nastreven, ervaringen en kennis uitwisselen en delen en elkaar ondersteunen bij het doorlopen van een accreditatietraject. De werkgroep wordt op een pragmatische en thematische opzet uitgewerkt. De werkgroep wordt begeleid door Vera De Troyer. 

De leden van de verschillende werkgroepen hebben toegang tot een specifiek beveiligde pagina, waar ze onder andere de vergaderkalender, de agenda en een aantal documenten besproken in of voorgelegd aan de leden kunnen raadplegen.