Inspiratie

Podcast

Sociale media

Ethiek in het Jessa Ziekenhuis: een drieluik

Bekijk hier de film

Werken rond ethiek krijgt een belangrijke plaats in het Jessa Ziekenhuis. Naast het ethisch comité en de ethische toetsingscommissie beschikt het ziekenhuis ook over een paramedisch ethisch comité. Dat comité is een unicum in het Belgische ziekenhuislandschap.

  1. Het ethisch comité werkt rond specifieke (grote) ethische vraagstukken en adviseert de directie over ethische aspecten van de problematieken in het ziekenhuis.
  2. De ethische toetsingscommissie keurt de studies goed. Het hanteert daarbij de normen en waarden die passen in de pluralistische identiteit van het Jessa Ziekenhuis.
  3. Het paramedisch comité comité (PEC) focust dan weer op de bewustwording en de toepassing van ethiek op de werkvloer.

Dichtbij de werkvloer
De samenstelling van het paramedisch ethisch comité is heel divers: artsen, verpleegkundigen, paramedici, secretaressen, pastoraal medewerkers … Door stil te staan bij dagelijkse dilemma’s en erover in dialoog te gaan, creëert het PEC een cultuur waar mensen op een kritische, constructieve manier hun eigen handelen onder de loep nemen. Die cultuur draagt bij tot een betere zorg voor de patiënt en een betere werking van alle afdelingen. Het PEC richt zich tot alle medewerkers in het ziekenhuis. 

Snack naar ethiek
Om heel actief om te gaan met ethiek in de brede zin, organiseert het paramedisch ethisch comité regelmatig een 'Snack naar ethiek'. Daar wisselen Jessa-medewerkers, begeleid door leden van het PEC, een uur lang van gedachten. Ze doen er ideeën op rond thema’s waarmee iedereen in Jessa in aanraking komt. Dat gebeurt in kleine groepen en in een veilige omgeving. Wat in de groep gezegd wordt, blijft in de groep. Iedere ziekenhuismedewerker kan een thema voor 'Snack naar ethiek' indienen. Het gaat dus om concrete situaties, recht van de werkvloer. 'Snack naar ethiek' laat Jessa-medewerkers ervaren dat ethiek ook in hun professioneel leven dagelijks een rol speelt.

Patiëntenparticipatie: RZ Tienen start samenwerking met patiëntenvereniging

RZ Heilig Hart Tienen gaat structureel samenwerken met patiëntenverenigingen. Het ziekenhuis kiest daarmee voor actieve patiëntenparticipatie. Op 3 mei werd een intentieverklaring ondertekend met Trefpunt Zelfhulp en maakte een eerste groep van 7 patiëntenverenigingen kennis met zorgverleners van de betrokken afdelingen.

RZ Heilig Hart Tienen engageert zich om te investeren in samenwerking met patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen. In alle aspecten van de samenleving krijgt de burger of klant meer zeggenschap. De patiënt mee de regie geven over zijn zorg, is ook de toekomst van de gezondheidszorg. De beste kwaliteit van zorg bekomen we immers bij een patiënt die goed geïnformeerd de juiste beslissingen kan nemen en die mee is met zijn behandeling en nazorg. Door de kennis van patiëntenverenigingen binnen te brengen in ons huis, kunnen we samen betere zorgtrajecten schrijven voor onze patiënten.

Zelfhulpvriendelijk ziekenhuis
Om de samenwerking structureel te verankeren, heeft RZ Heilig Hart Tienen op 3 mei een intentieverklaring ondertekend met Trefpunt Zelfhulp. Dat centrum ondersteunt zelfhulpgroepen en patiëntenverenigingen in Vlaanderen en promoot lotgenotencontact. Carine Van Wanseele van Trefpunt Zelfhulp: “Patiëntenverenigingen en ziekenhuizen kunnen elkaar echt versterken in hun ambities. Dat leren we uit voorbeelden van samenwerkingen die elders al vorm hebben gekregen. Het ziekenhuis kan de unieke ervaringskennis van mensen met een chronische of levensbedreigende aandoening ten dienste stellen van lotgenoten. Net die informatie kan leiden tot beter zelfmanagement bij de patiënt. Die actieve bijdrage van de patiënt aan de zorgregie staat ook hoog op de politieke agenda. De zelfhulpdynamiek heeft een grote toegevoegde waarde voor de samenleving: het gaat om belangeloze inzet van vrijwilligers, die door hun onderlinge solidariteit zorgen voor minder gevoel van hulpeloosheid, meer levenskwaliteit, betere communicatie en zelfs minder taboes.”

Meerwaarde
Op 3 mei was een eerste groep van patiëntenverenigingen te gast in RZ Heilig Hart Tienen: Alzheimer Liga, COPD (chronisch longlijden), De Maretak (chronische pijn), EnVie (borstkanker), Met Lege Handen (ouders van een overleden baby), Stoma-Actief, en Ups & Downs (bipolaire stoornis, chronische depressie). De keuze in de startfase voor deze verenigingen kwam er na een rondvraag bij de verpleegafdelingen van het ziekenhuis. In een workshop kon elke patiëntenvereniging kennismaken met zorgverleners van de betrokken afdelingen. Ze spraken ook samen over hun wederzijdse verwachtingen. Belangrijk is dat de samenwerking een meerwaarde biedt voor de patiënt, de vereniging en de zorgverleners. 

Betere bekendmaking van patiëntenverenigingen is zeker een eerste stap, besluit Gwenny Vermeylen van de dienst Patiëntenbegeleiding van RZ Heilig Hart Tienen. Zij is het aanspreekpunt voor patiëntenverenigingen die met RZ Heilig Hart Tienen willen samenwerken. ”Patiëntenverenigingen worden soms onvoldoende naar waarde geschat, vaak omdat ze nog onbekend zijn. Patiënten hebben niet alleen recht op de beste medische zorgen, maar ook op een goed gesprek, aandacht en steun. Ik zie het daarom als onze taak om patiënten te informeren over zelfhulpgroepen en de mogelijkheid tot lotgenotencontact.”

Het originele bericht met foto's lees je hier.