Infrastructuur

Vanuit Vlaanderen geeft het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) investeringssubsidies aan voorzieningen uit de gezondheids- en welzijnssector in Vlaanderen en in het Brussels hoofdstedelijk gewest om gebouwen op te richten, aan te kopen en te verbouwen, uit te breiden of te leasen. Afhankelijk van de aard van de investering kan een initiatiefnemer een dossier indienen bij het VIPA om aanspraak te kunnen maken op een investeringssubsidie. De grootte van de investeringssubsidie en de uitbetalingsmodaliteiten worden vastgelegd in verschillende sectorale besluiten.

De “kleine” sectoren (bijzondere jeugdbijstand, algemeen welzijnswerk, psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven beschut wonen, centra geestelijke gezondheidszorg, …) werken volgens het systeem van klassieke financiering: na goedkeuring van het dossier ontvangt de initiatiefnemer een subsidiebelofte waarna, mits respecteren van een aantal voorwaarden, de uitbetaling van de subsidie gefaseerd volgt.

De “grote” sectoren (algemene en psychiatrische ziekenhuizen, woon- en zorgcentra, …) volgen een systeem van forfaitaire financieringen.

In de ziekenhuissector bestaat sinds 2017 een toekenning voor de financiering onder de vorm van

  • een strategisch forfait dat dient om de kosten te dekken van de onroerende investeringen, de algemene kosten, de bijkomende investeringskosten, de herconditioneringswerken en de eerste investeringen in roerende goederen ; de intrestlasten voor mogelijke leningen worden forfaitair vergoed
  • een instandhoudingsforfait dat de vervangingsinvesteringen voor roerende investeringen dekt en de investeringen voor groot onderhoud ; de intrestlasten voor mogelijke leningen worden forfaitair vergoed
  • een toestelforfait om de kosten te dekken van bepaalde apparatuur van de medisch technische diensten, meer bepaald de PET-scan, de NMR, en toestellen voor radiotherapie.

Binnen de woon- en zorgcentra (en centra kortverblijf) kunnen initiatiefnemers een infrastructuurforfait van 5 euro per dag krijgen voor woongelegenheden die beantwoorden aan bepaalde voorwaarden (waaronder het in mindering brengen van dit forfait op de bewonersfactuur).

De ten laste neming van het niet-gesubsidieerde deel van een investering hangt samen met de vigerende wetgeving (federaal of deelstaat) per (sub)sector: ofwel dient dit gedragen te worden door de initiatiefnemer, ofwel valt dit (of een gedeelte ervan) ten laste van de patiënt/zorggebruiker, ofwel wordt dit (of een gedeelte ervan) gerecupereerd door andere overheden, ofwel geldt een combinatie tussen meerdere financieringsbronnen.

Meer info: www.vipa.be

Informatie voor de ziekenhuizen

Specifiek voor de ziekenhuizen vindt u meer informatie terug over het instandhoudingsforfait, strategisch forfait en de toestelfinanciering.

https://www.departementwvg.be/vipa-ziekenhuizen

De indeling van het onderdeel voor de ziekenhuizen is als volgt:

 

a. Cijfers

Onder dit tabblad vindt u de parameters ter berekening van het strategisch forfait en instandhoudingsforfait alsook de waardes toegekend aan deze parameters.

Meer info

 

b. Regelgeving

Hier is informatie te vinden zoals de decreten, omzendbrieven en besluiten die betrekking hebben op de verschillende forfaits. Onder deze rubriek is ook meer informatie te vinden over de erkenningen, criteria voor duurzaamheid en de integratie van kunstwerken.

Meer info

 

c. Samenstelling dossier

Hier staan de documenten ter aanvraag en evaluatie van een strategisch forfait alsook een Excel template voor de opmaak van een financieel plan dat rekening houdt met de te ontvangen forfaits, de geplande investeringen,…

Meer info

 

d. Subsidies

Dit tabblad verschaft informatie over de bepaling van het instandhoudingsforfait en strategisch forfait, de uitbetaling, de door te lopen procedure en een korte FAQ.

Meer info