Hospital Governance

Situering
Hospital Governance Aanbevelingen 2012
CEO checklist
Pilootprojecten stakeholdersoverleg
Vorming stakeholderoverleg 18 en 24 juni 2013
STUDIEDAG ‘Stakeholdersoverleg in de zorgpraktijk: evaluatie vanuit de ICURO-stakeholdersoverlegprojecten’
Publicaties

Situering

 

Mede door de snelle evoluties in de gezondheidszorg in het algemeen en de ziekenhuiszorg in het bijzonder wordt het bestuurlijk kader waarin ziekenhuizen functioneren steeds belangrijker. In Vlaanderen kreeg “hospital governance” in het verleden reeds aandacht vanuit het Centrum van Ziekenhuis en Verplegingswetenschap van de KULeuven. Daarbij werd aansluiting gezocht bij de bredere governance inzichten en aanbevelingen vanuit het bedrijfsleven. Er waren ook relevante ontwikkelingen inzake deugdelijkheid van bestuur in social profit organisaties. Onder impuls van het European Observatory on Health Systems and Policies van de World Health Organization verscheen in 2011 het rapport “Governing Public Hospitals” met tal van interessante inzichten.

Hospital Governance verwijst in zijn essentie naar het geheel van controle- en evenwichtsmechanismen dat het besluitvormingsproces in ziekenhuizen vorm geeft. Tal van actoren – stakeholders genaamd – zijn daarbij betrokken. ICURO heeft hospital governance benaderd vanuit de publieke context, zijnde publieke stakeholders die op de één of de andere wijze betrokken zijn bij ziekenhuisbestuur. Mede in de context van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 werd door de raad van bestuur van ICURO het initiatief genomen om hospital governance als thema inhoudelijk verder uit te werken. Inspiratie werd aangereikt in een studieweekend en er was een bijzonder goede interactie met directie en bestuurders van Vlaamse ziekenhuizen, maar ook met tal van andere actoren.

De ICURO Hospital Governance Aanbevelingen 2012 zijn het resultaat van dit proces. U kan ze hier downloaden. ICURO wil samen met haar leden deze aanbevelingen verder uitwerken zodat ze daadwerkelijk geïntegreerd kunnen worden in de bestuurlijke praktijk.

Hospital Governance Aanbevelingen 2012

 

U kunt onze Hospital Governance aanbevelingen 2012 hier downloaden.

Deel 1: maatschappelijke afstemming en legitimering

 • Aanbeveling 1: De toekomst voorbereiden in het strategische plan
 • Aanbeveling 2: Beleidsopties concretiseren in een beleidsplan
 • Aanbeveling 3: Expliciete focus op de rechten van de patiënt
 • Aanbeveling 4: Structurele betrokkenheid van en interactie met ‘stakeholders’ organiseren
 • Aanbeveling 5: Transparantie en maatschappelijke verantwoording

Deel 2: Bestuurlijke organisatie

 • Aanbeveling 6: Professionaliteit en visie in de bestuurlijke werking en organisatie
 • Aanbeveling 7: Betrokkenheid en structurele integratie van de artsen
 • Aanbeveling 8: Heldere afspraken over opdrachten en bevoegdheden in een stimulerende organisatiecultuur
 • Aanbeveling 9: Dynamiek en ondernemerschap in de directie/managementwerking
 • Aanbeveling 10: Specifieke comités zorgen voor focus en diepgang

CEO checklist

 

U kunt de CEO checklist hier downloaden.

 

Pilootprojecten stakeholdersoverleg

 

De (structurele) betrokkenheid van en de interactie met patiënten (stakeholders) vormt een belangrijk onderdeel van onze ICURO Governance Aanbevelingen. Zoals ook aangegeven wordt in het rapport van de Koning Boudewijnstichting ‘Hefbomen voor een betere patiëntenparticipatie’, kan patiëntenparticipatie gesitueerd worden op drie niveaus:

 • Participatie in het kader van de klinische context van de zorg aan de patiënt. Hierover zal Zorgnet Vlaanderen een studiedag organiseren in het najaar. U wordt hierover uiteraard nog verder geïnformeerd.
 • Participatie als stakeholder in een bestuurlijke context, waarbij men betrokken wordt bij een aantal belangrijke thema’s. Dat is de focus van de ICURO Hospital Governance Aanbevelingen zoals ze geconcretiseerd worden in het stakeholderoverleg. De pilootprojecten worden dan ook gericht op dit niveau.
 • Participatie in het kader van belangrijke opties/keuzes inzake de bredere organisatie van gezondheidszorg. Dit is meer politiek en beleidsmatig georiënteerd, richt zich op de burgers en is niet het voorwerp van de pilootprojecten.

In overleg met raad van bestuur, willen we het tweede niveau concreet uitwerken aan de hand van een aantal pilootprojecten. Het is de bedoeling om via deze pilootprojecten een aantal waardevolle inzichten te verwerven en ervaringen op te bouwen met patiëntenparticipatie en stakeholderoverleg. De bereidheid van zowel het Vlaams Patiëntenplatform als de mutualiteiten om mee vorm te geven aan de verdere uitwerking van deze pilootprojecten, vormt heel wat perspectieven.
De vooruitgang van dit project zal op te volgen zijn via deze pagina.
Hefbomen voor een betere patiëntenparticipatie - Koning Boudewijnstichting 2011
Pilootproject Stakeholdersoverleg (powerpoint)
Pilootproject Stakeholdersoverleg (tekst)
Pilootproject Stakeholdersoverleg (Voorstel van huishoudelijk reglement)
Stakeholdersoverleg: 'SO-management'
Stakeholdersoverleg: 'Praktische modaliteiten SO'

 

Vorming stakeholderoverleg 18 en 24 juni 2013

 

Deze pilootprojecten zijn gekaderd in de Hospital Governance Aanbevelingen die werden uitgewerkt in 2012. 5 algemene ziekenhuizen (Jessa Ziekenhuis in Hasselt, ZNA in Antwerpen, ASZ in Aalst, SZR in Roeselare en Sint-Dimpna in Geel) en 1 psychiatrisch zorgcentrum (OPZC Rekem) nemen hieraan deel. Met dit project wordt getracht inzichten te ontwikkelen inzake de rol en de inbreng van zogenaamde ‘stakeholders’ ten aanzien van het ziekenhuisbestuur.

Naast afgevaardigden van het bestuur en de directie, evenals van de medische raad (de zogenaamde interne stakeholders) zijn er ook afgevaardigden vanuit het Vlaams Patiëntenplatform, vanuit de mutualiteiten (intermutualistisch afgestemd) en vanuit de lokale zorgactoren (de zogenaamde externe stakeholders). Samen proberen zij in het Stakeholdersoverleg adviezen te formuleren inzake het ziekenhuisbestuur. Tal van internationale inzichten en ervaringen reiken argumenten aan voor het ontwikkelen van dergelijk nieuw discours met stakeholders. Het project kent een looptijd tot eind 2014. In het voorjaar van 2015 worden de resultaten voorgesteld. Het project wordt financieel ondersteund door de Koning Boudewijnstichting en door ICURO.

Op 18 juni 2013 in het ASZ Aalst en op 24 juni in het OPZC Rekem werden twee vormingssessies georganiseerd. Inbreng werd aangereikt vanuit de verschillende partners van deze pilootprojecten: ICURO, het Vlaams Patiëntenplatform, het Intermutualistisch College, de Koning Boudewijnstichting en de UGent die de wetenschappelijke begeleiding van de pilootprojecten uitvoert.

U vindt hieronder de powerpointpresentaties.

Bijkomende informatie: .
 
Vorming stakeholderoverleg 18 en 24 juni 2013 ICURO
Vorming stakeholderoverleg 18 en 24 juni 2013 - IMC
Vorming stakeholderoverleg 18 en 24 juni 2013 - VPP
Vorming stakeholderoverleg 18 juni 2013 - KBS

STUDIEDAG ‘Stakeholdersoverleg in de zorgpraktijk: evaluatie vanuit de ICURO-stakeholdersoverlegprojecten’

 

POWERPOINTPRESENTATIES / RAPPORT WETENSCHAPPELIJKE EVALUATIE

a) Hospital governance als kader voor stakeholdersoverleg: Johan HELLINGS algemeen directeur AZ Delta Roeselare 12-06-2015

b) De stakeholders doen hun verhaal – namens vier pilootprojecten:

- AZ St.-Dimpna Geel: Stef PEETERS en Ronny VAN HEE 12-06-2015

- Jessa Ziekenhuis Hasselt: dr. Yves BREYSEM en Evelyne HENS 12-06-2015

- OPZC Rekem: Anja DEPOORTERE en Patrick COLEMONT 12-06-2015

- AZ Delta Roeselare: dr. Stefan VANDECANDELAERE en An DE COCK 12-06-2015

c) Resultaten van de wetenschappelijke evaluatie ICURO-projecten stakeholdersoverleg: de wetenschappelijke equipe van het UZ Gent o.l.v. prof. dr. Kristof EECKLOO en prof. dr. Ann VAN HECKE:

- PPP 12 juni 2015: Eeckloo, K., Malfait, S., Debodt, G. & Van Hecke, A. (2015). Patiëntenparticipatie in het (strategisch) beleid van gezondheidsinstellingen via stakeholdersoverleg: een evaluatieonderzoek van 6 pilootprojecten. Universiteit Gent

- Eeckloo, K., Malfait, S., Debodt, G. & Van Hecke, A. (2015). Patiëntenparticipatie in het (strategisch) beleid van gezondheidsinstellingen via stakeholdersoverleg: een evaluatieonderzoek van 6 pilootprojecten. Universiteit Gent.

d) Maatschappelijke context van de pilootprojecten stakeholdersoverleg: prof. dr. Eric LANCKSWEERDT (UAntwerpen en UHasselt) 12-06-2015
 

Publicaties

 

Johan Hellings (2014), Hospitalgovernance en kwaliteitszorg: onlosmakelijk met elkaar verbonden? 31ste Congres BVZ 19 juni 2014
Saltman,R. e.a. (2011). Governing Public Hospitals, WHO
‘Hefbomen voor een betere patiëntenparticipatie’ – Koning Boudewijnstichting 2011
Goeschel, C.A. e.a. (2010). Responsibility for quality improvement, Chest, 138, 171-178