FAQ Covid-19 Coronavirus - Personeel en Organisatie

Snel het antwoord op jouw vraag vinden? Geef je zoekterm in door op je toetsenbord 'control' en 'f' tegelijkertijd in te drukken. Typ vervolgens je trefwoord in en druk op 'enter'.

U vindt alle thema’s meteen na de rubriek ‘Nieuwe en geactualiseerde vragen’ terug.

Laatste update: 10 juli 2020

 

Herbekijk de webinar over testen en cohorteren in de woonzorgcentra
Om de webinar opnieuw te bekijken, klik hier. U kan deze verder verspreiden naar collega’s, partners en andere geïnteresseerden. Als u nood heeft aan ondersteuning in de implementatie van de aanbevelingen, kan u contact opnemen met het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid of met Artsen Zonder Grenzen.

 

Herbekijk webinar van Zorgnet-Icuro, het Vlaams Welzijnsverbond en SD Worx over personeel en organisatie in tijden van corona (16 april)

 

Herbekijk webinar van Zorgnet-Icuro, het Vlaams Welzijnsverbond en SD Worx over personeel en organisatie in tijden van corona (26 maart)

 

Nieuwe en geactualiseerde vragen

 

Tijdskrediet, Thematisch verlof, Landingsbanen - Hoe zit het met het corona-ouderschapsverlof? Wat zijn de precieze toepassingsmodaliteiten? (Update 10 juli)
Op 14 mei 2020 is de definitieve tekst van het koninklijk besluit nr. 23 van 13 mei 2020 met betrekking tot het corona-ouderschapsverlof in het Belgisch Staatsblad verschenen. 
 • Toepassingsgebied

Het corona-ouderschapsverlof wordt voorzien voor elke ouder met minstens één maand anciënniteit, die minstens één kind heeft dat jonger is dan 12 jaar. Ook voor adoptieouders en voor pleegouders die aangesteld zijn door een rechtbank of door een erkende instelling geldt deze regel. Ouders van een gehandicapt kind mogen corona-ouderschapsverlof opnemen waarbij geen leeftijdsgrens voor het kind geldt, wanneer zij financiële steun genieten van de gemeenschappen. Indien er geen financiële steun is, geldt het corona-ouderschapsverlof tot de leeftijdsgrens van 21 jaar.
Het stelsel is zowel van toepassing op werknemers in de privésector als de publieke sector (maar voor statutairen uit de gewesten, gemeenschappen en lokale overheden moet dit op hun niveau geactiveerd worden).

 • Concrete toepassingsvormen

Het tijdelijke stelsel geeft de mogelijkheid tot aanvraag van 1/2e of 1/5e ouderschapsverlof, op voorwaarde dat de werknemer in kwestie voltijds is tewerkgesteld. Wanneer een werknemer minstens 75% van een voltijdse betrekking vervult, kan hij ten hoogste voor 1/2e van zijn arbeidstijd corona-ouderschapsverlof aanvragen.
Medewerkers die momenteel in ouderschapsverlof zijn of een aanvraag hiervoor hadden ingediend of die in tijdskrediet zijn, kunnen dit omzetten of schorsen. 

 • Omzetting of schorsing van lopend ouderschapsverlof

De werknemer die in het gewone stelsel van ouderschapsverlof of tijdskrediet zit, kan dit laten omzetten naar corona-ouderschapsverlof.
Hij kan er enerzijds voor kiezen om dezelfde verlofduur te behouden: voltijds, 1/2e of 1/5e ouderschapsverlof wordt omgezet naar respectievelijk voltijds, 1/2e of 1/5e corona-ouderschapsverlof.
Hij kan er anderzijds ook voor kiezen om zijn lopend ouderschapsverlof te schorsen en corona-ouderschapsverlof aan te vragen: bijv. van voltijds ouderschapsverlof naar 1/2e corona-ouderschapsverlof.
In beide gevallen wordt het krediet (maar niet de duur!) van het gewone ouderschapsverlof geschorst gedurende de periode van het corona-ouderschapsverlof.
Het is met andere woorden een bijkomend verlof: het niet-opgenomen krediet van gewoon ouderschapsverlof kan later worden opgenomen. De einddatum van het oorspronkelijke ouderschapsverlof blijft wel behouden.

 • Opnamemogelijkheden

De duurtijd van het corona-ouderschapsverlof wordt vastgelegd voor één aaneengesloten periode, maar kan ook per maand, per week of in een combinatie van beide worden opgenomen. Het begint ten vroegste op 1 mei en het eindigt in principe ten laatste op 1 juli 2020.
De aanvraag van het verlof zal via aangetekend schrijven, overlegging van brief voor ontvangst of via e-mail kunnen waarbij ontvangstbevestiging door de werkgever wordt gegeven. De werknemer dient dit minstens drie werkdagen voor het begin van zijn gewenste corona-ouderschapsverlof te doen. De werkgever heeft drie werkdagen, te rekenen vanaf de aanvraag, om de werknemer te antwoorden met een goedkeuring of weigering. Hij doet dit schriftelijk of via e-mail, waarna de werknemer een ontvangstbevestiging geeft. De termijnen kunnen in onderling akkoord tussen werkgever en werknemer worden ingekort. Opgelet: in het arbeidsrecht is zaterdag ook een werkdag en dient deze dag meegeteld te worden voor de termijnen.

 • Geldigheidsduur

Zoals hierboven reeds aangehaald, treedt deze regeling in principe op 1 mei 2020 in werking en houdt ze op te bestaan op 1 juli. De geldigheidperiode kan wel bij KB verlengd worden.

 • Termijn aanvraag uitkering RVA 2 maanden na aanvang ipv 1 maand

Het besluit voorziet dat de termijn voor de werknemer om een aanvraag voor een uitkering in te dienen bij de RVA op twee maanden na aanvang van het corona-verlof wordt gezet.  Dit is een maand meer dan bij gewoon ouderschapsverlof. De uitkeringen ligt 25% hoger dan voor gewoon ouderschapsverlof
Bij koninklijk besluit van 26 juni 2020, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 1 juli 2020, is de maatregel verlengd tot 30 september 2020.  Naast de verlenging van het bestaande systeem, worden ook volgende uitbreidingen voorzien:

 • Voor alleenstaande ouders en ouders met een gehandicapt kind geldt dat zij niet enkel 1/2e en 1/5e schorsing mogen vragen, maar ook een volledige schorsing. Bovendien geldt voor hen geen minimum van 3/4e of voltijdse tewerkstelling – zij mogen het verlof aanvragen, ongeacht hun arbeidsduur of tewerkstellingsvorm.
 • Bovendien voorziet de wet een verhoogde financiële tegemoetkoming voor deze categorieën, in de vorm van een RVA-uitkering gelijk aan 150% van de normale uitkering voor klassiek ouderschapsverlof. Voor de andere werknemers buiten deze categorieën geldt nog steeds een uitkering gelijk aan 125% van een uitkering bij klassiek ouderschapsverlof.
 • Tot slot is voor de deeltijdse werknemer die een voltijdse schorsing van zijn tewerkstelling vraagt, een bijzondere regeling ontwikkeld wat betreft de uitkering: het bedrag wordt proportioneel berekend aan de hand van zijn deeltijdse tewerkstelling. De uitkering mag in elk geval niet hoger zijn dan het loonverlies ten gevolge van de opname van het corona ouderschapsverlof. In dat geval wordt de uitkering beperkt tot het loonverlies.

(met dank aan Unisoc)
 

 • Geen recht op Vlaamse aanmoedigingspremies! (Update 10 juli)

Werknemers die genieten van een tijdskrediet of een thematisch verlof (ouderschapsverlof, palliatief verlof of verlof voor medische bijstand) kunnen onder bepaalde voorwaarden hun RVA-uitkering aanvullen met een Vlaamse aanmoedigingspremie. Deze aanmoedigingspremies vinden evenwel geen toepassing in geval van corona-ouderschapsverlof.

Aanmoedigingspremies, een woordje toelichting
Vlaanderen kent twee stelsels van aanmoedigingspremies: het stelsel voor de privésector en het stelsel voor de social profit dat eveneens enkel op de private sector toepassing vindt. Het stelsel voor de social profit is voordeliger in termen van toegekende bedragen alsook uitgebreider op vlak van situaties waarin er recht is op de premie. 
Voor wat de leden van Zorgnet-Icuro betreft, vallen enkel de Centra Geestelijke Gezondheidszorg, CGG, onder het toepassingsgebied van het stelsel voor de Vlaamse aanmoedigingspremies van de social profit. De overige sectoren, inclusief de zorgraden die sinds kort net zoals de CGG onder het PC 331 ressorteren, vallen onder het stelstel voor de privésector. De social profit wordt, voor wat de aanmoedigingspremies betreft, namelijk gedefinieerd als zijnde de sectoren die onder het Vlaams Intersectoraal Akkoord van de socialprofitsector 2005-2011 vallen. 

Aanmoedigingspremies en corona-ouderschapsverlof
Het corona-ouderschapsverlof wordt geregeld door het KB nr. 23 van 13 mei 2020 zoals gewijzigd door het KB nr. 45 van 26 juni 2020. De Vlaamse regelgeving betreffende de aanmoedigingspremies verwijst, uiteraard, niet naar deze recente KB’s. Minister Crevits, Viceminister-president en Vlaams Minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw, heeft bevestigd dat de Vlaamse Regering ook niet de intentie heeft om haar regelgeving in deze zin aan te passen. Met andere woorden, werknemers die corona-ouderschapsverlof opnemen, komen niet in aanmerking voor een aanmoedigingspremie.

Werknemers die in de maanden mei, juni, juli of augustus het 'gewone' ouderschapsverlof opnemen, kunnen uiteraard wel nog een aanmoedigingspremie aanvragen (als ze binnen het toepassingsgebied vallen). Let wel! De dossiers van alle aanmoedigingspremies die zijn aangevraagd op basis van deeltijds ouderschapsverlof die in mei en juni 2020 liepen, werden standaard stopgezet op 30 april 2020 of geannuleerd, om onterechte betalingen en terugvorderingen te vermijden. Informatica-gewijs was het namelijk niet onmiddellijk mogelijk om een onderscheid te maken tussen het gewone en het corona-ouderschapsverlof. De betrokken werknemers kunnen evenwel gewoon een nieuwe aanvraag indienen met als startdatum 1 mei 2020. Meer informatie vindt u via deze link.
Het is ten andere deze stopzetting van betaling die de niet-toepassing van de premies in geval van corona-ouderschapsverlof aan de oppervlakte heeft gebracht …

 

Vakantieregeling - Wat met medewerkers die terugkomen uit vakantie? (Update 10/07/2020)
Medewerkers die terugkeren uit een hoog-risicogebied (rode of oranje zones) worden beschouwd als hoog-risico contacten, d.w.z. als personen die contact gehad hebben met het virus en een groot risico lopen ook besmet te zijn. Zij moeten dan de richtlijnen voor testen en quarantaine volgen zoals voorgeschreven door Sciensano (klik hier).
 
Dit betekent dat ze meteen na aankomst (tijdens de normale werkuren) naar de huisarts gaan om een eerste test af te spreken en dat ze:

 • Uit de rode zone: verplicht in quarantaine gaan en getest worden
 • Uit de oranje zone: aangeraden worden in quarantaine te gaan en te testen

Ook als die test negatief is, moeten ze verder in quarantaine blijven. De quarantaine wordt gestopt 14 dagen na het verlaten van het risicogebied of ten vroegste na 10 dagen mits een tweede negatieve test op dag 9. Voor personen die een essentieel beroep uitoefenen, zoals zorgverleners is werken uitzonderlijk toegestaan mits het nodige beschermingsmateriaal, handhygiëne en afstand en een korte opvolging van de situatie (temperatuur en testen)
 
De werknemers uit de particuliere sector en de ambtenaren in quarantaine, kunnen nog steeds een loon/wedde ontvangen, op voorwaarde dat telewerk mogelijk is. Indien dat niet mogelijk is, kunnen de werknemers uit de particuliere sector een tijdelijke werkloosheidsuitkering wegens het coronavirus ontvangen op basis van het geneeskundig quarantainegetuigschrift dat ze aan de werkgever bezorgen. Dit getuigschrift kan worden gebruikt tot het einde van de voorziene periode voor het specifieke stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens het coronavirus.
De zelfstandigen die in quarantaine worden geplaatst en die hun activiteit gedurende tenminste zeven opeenvolgende kalenderdagen stopzetten, kunnen via hun sociale verzekeringsfonds een overbruggingsrecht aanvragen.
 
Op dit moment wordt nog gewerkt aan:

 • Definiëring van rode, oranje en groene zones: te volgen op website van FOD Buitenlandse zaken
 • Juridische afdwingbaarheid van de quarantaine en de testen na vakantie

Vlaanderen zal een decreet uitvaardigen dat deze procedure in een juridisch kader giet.
Aan werkgevers raden we aan in open en constructieve dialoog te gaan met de medewerkers die uit de risicogebieden terugkomen teneinde een vlotte dienstverlening te kunnen inplannen en een veilige zorgomgeving te waarborgen.
 

Raadpleeg hier de volledige FAQ

 

Belangrijke invuldocumenten