FAQ Covid-19 Coronavirus - GGZ

Snel het antwoord op jouw vraag vinden? Geef je zoekterm in door op je toetsenbord 'control' en 'f' tegelijkertijd in te drukken. Typ vervolgens je trefwoord in en druk op 'enter'.

Laatste update: 2 april 2020
Voor alle vragen ivm personeel (arbeidsrecht, arbeidsongeschiktheid, thuisblijven, telewerken, tijdelijke werkloosheid, …): zie FAQ personeel en organisatie.
Voor alle vragen over persoonlijk beschermingsmateriaal (mondmaskers, alcoholgel,...): zie FAQ persoonlijk beschermingsmateriaal.

 

Actuele versies van bestaande richtlijnen mbt GGZ-voorzieningen: 

 

0. Maatregelen van de nationale veiligheidsraad

In uitvoering van de maatregelen van de Nationale VeiligheidsRaad van 17 maart 2020: in welke mate vallen GGZ-voorzieningen onder bedrijven van de cruciale sectoren en de essentiële diensten? Mogen GGZ-professionals zich nog verplaatsen op de straat? Moeten GGZ-voorzieningen sluiten als ze geen telewerk aan hun medewerkers kunnen aanbieden? [PZ, PVT, REVA, CGG, IBW] - 17 maart 2020
Het ministerieel Besluit van 18 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus covid-19 te beperken, stelt dat de medische zorginstellingen, met inbegrip van de diensten voor preventieve gezondheidszorg, onder de cruciale sectoren en essentiële diensten horen. Alle GGZ-voorzieningen vallen dus onder de uitzonderingsmaatregelen.  

Bijgevolg:    

 • Zijn de GGZ-voorzieningen vrijgesteld van verplicht telewerken maar moeten ze wel de regels van social distancing respecteren.  
 • Hebben zorgprofessionals in principe geen attest nodig om zich te mogen verplaatsen. In overleg met het Crisiscentrum werd toch een eenvoudig model uitgewerkt dat u kan gebruiken om zekerheid te hebben en mogelijke discussie te vermijden. Hierbij kan je het model downloaden (zie ook expres 2020/29 van 18 maart 2020).

 

1. Vragen m.b.t. maatregelen die van toepassing zijn tot 19 april 2020

1.1. Algemene maatregelen

1.1.1. Opname/start zorg nieuwe zorggebruikers

Is er een opnamestop in PVT? [PVT] - 16 maart 2020
Neen er is geen opnamestop in PVT, noch voor heropnames noch voor nieuwe zorggebruikers.

Wat met patiëntenwerk zowel direct als via hulp-op-afstand in de lokalen van het centrum? [CGG-Reva] - 26 maart 2020

 • De begeleiding moet - waar mogelijk - via begeleidingsmethodieken op afstand gecontinueerd worden: telefonisch, chat, video-begeleiding,… 
 • In het kader van dringende hulpverlening en crisishulp (bv. suïciderisico), en activiteiten die onmogelijk kunnen stopgezet worden i.k.v. de begeleiding (vb. methadonverstrekking in ambulante verslavingscentra) kunnen nog rechtstreekse cliëntcontacten plaatsvinden.
  • Geef er de voorkeur aan om deze cliëntencontacten zoveel mogelijk te organiseren in de voorziening. Op die manier kunnen handhygiëne en het principe van sociale afstand beter gerespecteerd worden. Gesprekken kunnen enkel op de dienst plaatsvinden wanneer er vermeden kan worden dat de bezoeker contacten met anderen in de voorziening of andere bezoekers zou hebben, en in ruimtes die enkel voor bezoeken gebruikt worden. Frequent en grondig poetsen van de ruimtes blijft uiteraard ook belangrijk. 
  • Indien een contact in de voorziening niet kan, kan een huisbezoek enkel plaatsvinden wanneer er niemand ziek is in het gezin en mits strikte handhygiëne en het houden van voldoende sociale afstand. Bel dus voorafgaandelijk aan elk huisbezoek de betrokken cliënt op en informeer naar zijn/haar gezondheidstoestand en van diens gezinsleden. 
  • Het gebruik van wachtzalen wordt beperkt tot het absolute minimum. In de wachtzaal mag zich maximaal één cliënt bevinden. 
 • Alle personeelsleden van de voorziening moeten zo maximaal mogelijk van thuis uit werken indien hun werk dit toelaat. 
 • Interne vergaderingen en cliëntbesprekingen worden vervangen door elektronische vergaderingen (skype, Teams, …). Indien hiertoe geen mogelijkheid bestaat wordt dit overleg beperkt tot het strikt noodzakelijke voor de begeleiding van de cliënt. De algemene hygiëne voorschriften worden gerespecteerd. 
Voor patënten die niet ziek zijn, maar niet mobiel, en therapie aan huis krijgen: mogen deze gesprekken nog doorgaan? Het gaat hier over personen die nog thuis wonen (niet in een voorziening). Telefonische sessies voor deze cliënten zijn soms niet mogelijk wegens gehoorproblemen of mobiliteit [CGG] - 26 maart 2020
Indien telefonische of digitale hulpverlening bij en patiënt onmogelijk is en een contact in de voorziening niet kan, kan een huisbezoek enkel plaatsvinden wanneer er niemand ziek is in het gezin en mits strikte handhygiëne en het houden van voldoende sociale afstand. Bel dus voorafgaandelijk aan elk huisbezoek de betrokken cliënt op en informeer naar zijn/haar gezondheidstoestand en van diens gezinsleden.

 

Wat met nieuwe aanmeldingen? [CGG] - 26 maart 2020
Na een eerste verkenning is, indien nodig, een intake en consultatie mogelijk. Zowel het eerste contact als de tweede consultatie moeten maximaal telefonisch of digitaal verlopen. Uitzonderingen hierop zijn dezelfde als bij de actieve behandelsituaties. Direct patiëntcontact kan enkel in het kader van dringende hulpverlening en crisishulp (bv. suïciderisico), en voor activiteiten die onmogelijk kunnen stopgezet worden i.k.v. de begeleiding (vb. methadonverstrekking in ambulante verslavingscentra)

 

Is er een opnamestop voor residentiële opnames in het PZ? Is er een opnamestop voor nieuwe patiënten in dagbehandeling? Is er een opnamestop voor nieuwe patiënten in nachtbehandeling? [PZ/PAAZ] - 2 april 2020
Er is geen opnamestop van nieuwe opnames in het PZ, noch residentieel, noch in daghospitalisatie, noch in nachthospitalisatie.  
In deze tijden moet vooral vermeden worden dat burgers door gebrek aan alternatieve zorg bijkomend beroep moeten doen op de spoed van de algemene ziekenhuizen en bij uitbreiding op het algemeen ziekenhuis. Bij opname in het ziekenhuis gelden de algemene hygiënische maatregelen.  

De overeenkomstencommissie psychiatrische ziekenhuisdiensten van het RIZIV keurde een tekst goed om dag/nachthospitalisatie te kunnen flexibiliseren naar 'thuishospitalisatie' en dus opvolging via telefoon, chat, beeldbellen mogelijk te maken met behoud van aanrekening van verpleegdagen in daghospitalisatie. Zie informatienota 2020/49 dd 30 maart 2020. 

Wanneer deze vormen van hulpverlening ontoereikend zijn voor de patiënt of mantelzorger, kan een opname binnen de erkende capaciteit van PZ of PVT aangewezen zijn. Deze patiënten kunnen niet naar de algemene ziekenhuizen worden georiënteerd. 

Moeten psychiatrische ziekenhuizen bedcapaciteit vrijmaken voor de opvang van patiënten uit een algemeen ziekenhuis? [PZ] - 20 maart 2020
Het PZ moet op vandaag (nog) geen bedcapaciteit vrijmaken. Het psychiatrisch ziekenhuis maakt wel een plan om een aantal bijkomende psychiatrische patiënten vanuit psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen over te nemen wanneer zou blijken dat elk bed /personeelslid in het algemeen ziekenhuis nodig zou zijn om voldoende capaciteit te hebben  voor coronapatiënten. Het psychiatrisch ziekenhuis maakt dit plan op maar voert het nog niet uit. Het is niet de bedoeling dat psychiatrische ziekenhuizen nu reeds pro-actief capaciteit vrijmaken.  

Is er een opnamestop voor nieuwe patiënten in nabehandeling (Postcure)? [PZ] - 26 maart 2020
In het licht van de flexibilisering van dag/nachthospitalisatie naar mogelijkheden van “thuishospitalisatie” wordt ook de toepassing van nabehandeling herbekeken. Verdere informatie volgt.  

Is er een opnamestop voor nieuwe patiënten in de mobiele teams? [PZ/PAAZ] - 20 maart 2020
Neen, er is geen opnamestop voor patiënten in mobiele teams.  
Ondanks de verspreiding van het coronavirus, is het geenszins de bedoeling van de werking van de mobiele teams stil te leggen. Evenmin is het de bedoeling dat de mobiele teams hun patiënten overdragen aan andere thuiszorgdiensten of ziekenhuizen. Thuiszorg is op heden het meest aangewezen.

Kan een AMA-begeleider nieuwe AMA-deelnemers toeleiden naar een nieuwe werkplek? - 16 maart 2020
Werkzaamheden om nieuwe AMA-deelnemers toe te leiden naar een werkplek zijn tijdelijk verboden.

1.1.2. Heropname/vervolgzorg gekende zorggebruikers na onderbreking

Mag een PVT een zorggebruiker die werd opgenomen in het ziekenhuis de terugkeer naar het PVT weigeren? [PVT] - 16 maart 2020
Neen, dat is niet toegelaten. Twee situaties kunnen zich voordoen:
 • bewoners die in een algemeen ziekenhuis werden opgenomen zonder (mogelijke) COVID-19 kunnen terugkeren naar het PVT zonder bijkomende maatregelen;
 • bewoners die in het algemeen ziekenhuis werden opgenomen wegens (mogelijke) COVID-19 problematiek kunnen terugkeren naar het PVT en blijven gedurende 14 dagen in isolatie op de kamer.
Mag een centrum een zorggebruiker die werd opgenomen in het ziekenhuis de terugkeer naar het centrum weigeren? [Reva residentieel] - 16 maart 2020
Neen, dat is niet toegelaten. Drie situaties kunnen zich voordoen: 
 • zorggebruikers die in een ziekenhuis/revalidatievoorziening werden opgenomen zonder (mogelijke) COVID-19 en symptoomvrij zijn kunnen terugkeren naar de voorziening zonder bijkomende maatregelen; 
 • zorggebruikers die in een ziekenhuis/revalidatievoorziening werden opgenomen wegens (mogelijke) COVID-19 problematiek, kunnen terugkeren naar de voorziening en blijven gedurende minimum 7 dagen na de start van de symptomen of tot na verdwijnen van de symptomen (in het geval die langer duren) in isolatie op de kamer; 
 • zorggebruikers die (bij terugkeer) symptomatische respiratoire klachten vertonen worden beschouwd als potentieel COVID-19 patiënten. Zij worden gedurende minimum 7 dagen of tot na het verdwijnen van de symptomen (in het geval die langer duren) in isolatie op de kamer geïsoleerd.

Mag een patiënt heropgenomen worden in het PZ nadat hij elders tijdelijk in een andere voorziening was opgenomen? [PZ/PAAZ] - 20 maart 2020
Heropname van patiënten die werden opgenomen in, vb een algemeen ziekenhuis of PVT, en terugkeren naar het PZ zijn toegelaten: hiervoor nemen de behandelende arts en de voorziening contact met elkaar op, en spreken de effectieve heropname concreet af: 

 • Patiënten die in een algemeen ziekenhuis /PVT werden opgenomen zonder (mogelijke) COVID-19 kunnen terugkeren naar het psychiatrisch ziekenhuis zonder bijkomende maatregelen;  
 • Patiënten die in het algemeen ziekenhuis werden opgenomen omwille van (mogelijke) COVID-19 problematiek kunnen terugkeren naar het psychiatrisch ziekenhuis en blijven gedurende 7 dagen in isolatie op de kamer. 

 

Mag een CGG heraanmeldingen voorlopig weigeren? [CGG] - 26 maart 2020
Neen, heraangemelde personen worden beschouwd zoals nieuwe aanmeldingen. Alle contacten vinden plaats langs telefonische of digitale weg behoudens dringende hulpverlening en crisishulp (bv. suïciderisico), en activiteiten die onmogelijk via telefonische en/of digitale weg kunnen. 

 

Is er momenteel een verbod voor patiënten om bv. ’s avonds zich buiten het ziekenhuis te begeven, of op weekend te gaan naar familie? [PZ] - 17 maart 2020
Ja, therapeutische weekends worden stopgezet omwille van het risico op externe besmetting met het COVID-19 virus. Wordt verder overlegd met Vlaanderen en het federale niveau.
 
Deelnemers aan het revalidatieprogramma worden veelal beschouwd als niet-werkenden en dienen zelf in te staan voor de opvang van hun kinderen die niet naar school kunnen. Het is niet duidelijk of zij nog dienen deel te nemen aan het programma? [Reva] - 16 maart 2020
Elke revalidant kan beslissen om het therapeutisch programma stop te zetten of tijdelijk op te schorten..

 

Is er een mogelijkheid om de maximale revalidatietijd van de cliënt te verlengen voor deze periode waarin geen groepssessies kunnen plaatsvinden? Wat met het traject van deelnemers die uit angst thuisblijven? Kan deze tijd gerecupereerd worden nadien? [Reva] - 20 maart 2020
Alle lopende periodes van goedkeuring, met uiterlijke ontvangstdatum 18 maart 2020, worden administratief éénmalig met drie maanden verlengd. Deze verlenging gebeurt automatisch. Dit wil zeggen dat de revalidatievoorziening geen aanvragen tot deze verlenging aan de verzekeringsinstellingen moeten bezorgen. 

 

Verlengingen aanvragen na deze periode zal administratieve overlast creëren. Kan er iets standaard voorzien worden indien de cliënt een verlenging wenst? [Reva] - 20 maart 2020
De eenmalige verlenging met drie maanden gebeurt automatisch. De revalidatievoorziening dient hiervoor geen aanvraag aan de verzekeringsinstelling te bezorgen.

 

Is deze verlenging (via aanvraag bij VI) ook mogelijk voor cliënten die volgens hun diagnose geen recht hebben op verlenging? [Reva] - 20 maart 2020
Ja. Deze verlenging gebeurt automatisch voor alle lopende periodes van goedkeuring met uiterlijke ontvangstdatum 18 maart 2020. 

 

Verlengingen van huidige trajecten die aflopen, vereisen een handtekening van de cliënt. Is dit op dit moment aangewezen of kan op een andere manier verlengd worden? [Reva] - 20 maart 2020
Alle lopende periodes worden automatisch verlengd. Hiertoe is geen handtekening noodzakelijk. Aanvragen tot het bekomen van een tegemoetkoming door de verzekeringsinstellingen voor nieuwe zorggebruikers kunnen tijdelijk en uitzonderlijk zonder handtekening van de behandeld arts en zorggebruiker aan de verzekeringsinstellingen worden bezorgd. Meer informatie over de correcte werkwijze voor deze aanvraag vindt u in de brief die op 19 maart 2020 werd bezorgd aan de revalidatievoorzieningen.  

Patiënten in een psychiatrisch daghospitaal mogen maximaal 14 dagen aaneensluitend afwezig blijven. Wat als een patiënt beslist om uit voorzorg voor corona tijdelijk langer uit het dagziekenhuis weg te blijven? Moet dit geregistreerd worden als een ontslag en bij terugkeer als een vervolgopname? [PZ] - 2 april 2020
Ja  

 

1.1.3. Groepssessies

Kan psychiatrische dag/nachthospitalisatie blijven plaatsvinden in PAAZ of PZ? [PZ/PAAZ] - 2 april 2020
Ja, dag/nachthospitalisatie kan onder voorwaarden blijven doorgaan in de lokalen van het ziekenhuis. 
Ga in de eerste plaats na in welke mate de patiënten in dag/nachthospitalisatie in zorg kunnen genomen worden via telefonische of online zorgverlening zonder de veiligheid van de patiënt en zijn omgeving in het gedrang te brengen. Hierdoor wordt een verplaatsing naar het ziekenhuis vermeden.
Zie hiervoor de flexibele vorm van dag/nachthospitalisatie in de vorm van partiële hospitalisatie thuis. Zie informatienota 2020/49 dd 30 maart 2020 waarbij de continuïteit van de zorg geleverd via telefoon, chat, beeldbellen of iedere ander vorm van contact.

Indien alternatieve zorg onmogelijk of onvoldoende is, kan dag/nachthospitalisatie in de lokalen van het ziekenhuis nog doorgaan op voorwaarde dat de dag/nachtpatiënten volledig gescheiden blijven van de residentieel opgenomen patiënten. Behandeling van dagpatiënten op een residentiële afdeling moet onmiddellijk worden stopgezet. Indien mogelijk kunnen deze patiënten terecht op een gescheiden entiteit voor daghospitalisatie. Indien niet mogelijk, en toch verschillende uren therapie per dag nodig zijn moet men een opname overwegen. Gemeenschappelijke therapie of- maaltijdmomenten van residentiële en dag/nachtpatiënten zijn eveneens verboden.  

Voor patiënten in dag- of nachthospitalisatie gelden bij aankomst dezelfde maatregelen als voor interne medewerkers:  

 • Tweemaal per dag en lichaamstemperatuur opmeten.  Houd dagelijks een overzicht bij van deze registraties.  
 • Bij een lichaamstemperatuur hoger dan 37, 5° C (axillair) verlaat de patiënt onmiddellijk het psychiatrisch ziekenhuis en neemt het ziekenhuis of de patiënt telefonisch contact op met de huisarts. Het ziekenhuis stelt alternatieve begeleiding voor om de continuïteit van de zorg te waarborgen. 
 • Dagelijks wijzen op het belang van de toepassing van algemene voorzorgsmaatregelen en een goede persoonlijke hygiëne. 
Wat met groepstherapieën in geval van residentiële opnames? Wat met groepstherapieën in een daghospitaal? [PZ/PAAZ] - 20 maart 2020
Organiseer therapiemomenten en leefgroepmomenten rekening houdende met de algemene hygiënische principes en de principes van social distancing (1,5 m onderlinge afstand, geen grote groepen mensen in een kleine ruimte, geen handen geven/knuffels, …) 
Organiseer therapie en groepsmomenten in kleinere groepen: o.a. therapie- en maaltijdmomenten.  

Is partnertherapie nog mogelijk? [PZ/PAAZ] - 20 maart 2020
Therapie waarbij een naaste van de patiënt om therapeutische redenen vereist is, kan doorgaan mits navolging van de algemene hygiënische maatregelen en het respecteren van een minimumafstand van 1,5 m tussen alle aanwezigen.

De centra voor dagverzorging dienen te sluiten. Geldt die regel ook voor de ambulante revalidatiecentra? [Ambulante revalidatiecentra- 26 maart 2020
Neen, de ambulante revalidatiecentra worden niet gesloten.

De centra voor dagverzorging richten zich naar de meest kwetsbare personen, nl. ouderen. De centra worden gesloten omdat het niet goed is kwetsbare ouderen samen te brengen in één ruimte. 
Die redenering gaat niet op voor de ambulante revalidatie. 
Het revalidatiecentrum dient, waar mogelijk, de begeleiding op afstand te continueren: telefonisch, chat, beeldbellen … Enkel activiteiten in het kader van dringende hulpverlening en crisishulp, en activiteiten die onmogelijk kunnen worden stopgezet i.k.v. de begeleiding kunnen nog rechtstreekse cliëntcontacten plaatsvinden. Deze rechtstreekse contacten vinden zoveel mogelijk plaats in de voorziening, waarbij de hygiënische maatregelen worden gerespecteerd. 

 

Wat met reeds betaalde bijdragen aan groepsbehandelingen (KUK, KOPP, pretherapie, e.a.)? [CGG] - 16 maart 2020
Vooreerst dienen de deelnemers verwittigd te worden. Ofwel kan de deelnameprijs terugbetaald worden ofwel kan men de verdaging van de resterende sessies aankondigen

 

Moeten we ontmoetings/dagactiviteitencentrum sluiten [IBW/CGG] - 16 maart 2020
Ja het centrum moet gesloten worden.  
De begeleiders van het centrum kunnen hun werk voortzetten in de vorm van:
 • Individuele ondersteuning van zorggebruikers op afspraak (=individueel afsprakensysteem)
 • Telefonisch of online contacten met de zorggebruikers 
 • Het opzetten van onlineplatforms waarbij zorggebruikers met elkaar in contact kunnen treden
Kunnen we de activiteiten in arbeidszorgcentra laten doorgaan? [IBW/CGG] - 16 maart 2020
Nee, het centrum moet gesloten worden.  
De begeleiders van het centrum kunnen hun werk voortzetten in de vorm van:
 • Individuele ondersteuning van zorggebruikers op afspraak (=individueel afsprakensysteem)
 • Telefonisch of online contacten met de zorggebruikers 
 • Het opzetten van onlineplatforms waarbij zorggebruikers met elkaar in contact kunnen treden
Kunnen we AMA-deelnemers nog laten werken op een externe AMA-werkvloer (collectief of individueel)? [IBW/ Reva/CGG/ PZ] - 20maart 2020
Ja op voorwaarde dat de noodzakelijke hygiënische maatregelen en de fysieke afstand tussen de werkposten (1,5m) kunnen gewaarborgd worden. Gemeenschappelijke momenten moeten ingeperkt worden. Wanneer een AMA-deelnemer ziek is moet hij/zij thuisblijven. 

Kan een AMA-deelnemer er zelf voor kiezen om tijdelijk zijn activiteiten stop te zetten? [IBW/ Reva/CGG/ PZ] - 16 maart 2020
Ja, een AMA-deelnemer kan vrijwillig kiezen om zijn activiteiten op de werkplek tijdelijk stop te zetten. Hij moet dan wel de verantwoordelijke van de werkplek en de AMA-begeleider verwittigen. Deze tijdelijke stopzetting betekent niet dat de overeenkomst moet worden stopgezet.

 

Kan een werkplek beslissen om de AMA-werkzaamheden tijdelijk te onderbreken? [IBW/ Reva/CGG/ PZ] - 16 maart 2020
Wanneer een AMA-werkplek de algemene maatregelen niet kan garanderen, kan de werkplek zeker beslissen om de AMA-werkzaamheden op de werkplek tijdelijk te schorsen. De werkplek wordt gevraagd de AMA-deelnemers en -begeleider hierover in te lichten. Deze tijdelijke stopzetting betekent niet dat de overeenkomst moet worden stopgezet.

 

Wat met de toegelaten werkzaamheden van een AMA-begeleider in zijn rol als begeleider in het zoeken en begeleiden van een doelgroepmedewerker naar een werkplek? [IBW/ Reva/CGG/ PZ] - 16 maart 2020
De AMA-begeleider kan zijn rol van procesbegeleider, evaluator van bestaande AMA-deelnemers verderzetten, met een duidelijke voorkeur voor telefonische of -emailondersteuning. Werkzaamheden om nieuwe AMA-deelnemers toe te leiden naar een werkplek zijn tijdelijk verboden.

Is het nog aangewezen dat er in een groepswoning bewonersvergaderingen georganiseerd worden? [IBW] - 26 maart 2020
Neen. Hoewel de richtlijnen niets zeggen over deze bewonersvergaderingen, lijkt het logisch om gelet op de algemene richtlijnen het aantal huisbezoeken te beperken en dus ook de bewonersvergaderingen.  

Is het nog mogelijk dat begeleiders in een groepswoning mee eten? [IBW] - 26 maart 2020
Neen. Begeleiders moeten zich voorafgaandelijk de vraag stellen op de verplaatsing noodzakelijk is.   

Kunnen groepssessies nog doorgaan in afgeslankte vorm indien voldoende ruimte kan voorzien worden tussen de cliënten en hulpverleners (vb. 5 personen in een ruimte)? [Reva, CGG] - 16 maart 2020
Neen, alle groepsateliers in revalidatie worden geannuleerd, zelfs als men voldoende afstand tussen de aanwezigen kan garanderen.

 
De werking van een revalidatiecentrum bestaat voor het grootste deel (95%) uit groepssessies. Hoe kan het centrum zijn personeel anders inzetten zodat toch de prestaties nog behaald worden? [Reva] - 26 maart 2020
Zie brief van het Agentschap Zorg en Gezondheid m.b.t. financiële implicaties in revalidatievoorzieningen.

 

Gezien er geen groepssessies meer mogen doorgaan, kan er afgeweken worden van de 3u in een dagdeel? [Reva] - 16 maart 2020
Ja
Dienen we een gezamenlijke aanpak te hanteren voor alle centra? [​Reva] - 16 maart 2020
Voor alle revalidatiecentra gelden de richtlijnen. Er zijn andere richtlijnen voor ambulante dan wel residentiële GGZ-revalidatievoorzieningen. 

1.1.4. Bezoek

Wat is een bezoeker? [IBW/PVT/PZ/PAAZ/Reva residentieel] - 16 maart 2020
In het kader van de richtlijnen worden als bezoeker beschouwd: ieder persoon die geen zorggebruiker van de dienst is en de lokalen van de voorziening betreedt om een bezoek te brengen aan een zorggebruiker van de voorziening. 
Personen die gebruik maken van de dienstverlening van een activiteitencentrum, atelier… worden aanzien als zorggebruikers. 
 
Kunnen zorggebruikers nog bezoek ontvangen? [PVT/ Reva residentieel] - 16 maart 2020
Neen, er geldt een algemeen bezoekverbod.
Directies kunnen uitzonderingen toestaan voor bijzondere groepen: 
 • Eén of beide ouders (of gelijkgesteld) van opgenomen kinderen jonger dan 18 jaar;
 • Onmiddellijke naasten van personen die in kritieke of eindelevensfase zijn;
 • Begeleiding bij noodzakelijke consultaties of onderzoeken door maximum één (vertrouwens)persoon.
Voor die personen gelden de maatregelen van geregistreerde bezoekers. Zie punt 5 in de richtlijnen.

Wat moeten we verstaan onder een algemeen bezoekverbod? [PZ/PAAZ] - 20 maart 2020
Toegang tot het psychiatrisch ziekenhuis is enkel mogelijk voor: 

 • interne en externe medewerkers, bv. medische en paramedische hulpverleners, pedicure, kapper en stagiairs; 
 • vrijwilligers die essentiële taken uitvoeren in het psychiatrisch ziekenhuis.  
De directie en coördinerend psychiater kunnen uitzonderingen toestaan op het algemeen bezoekersverbod (vb. palliatieve situaties, minderjarigen). Houd een overzicht bij van deze bezoekers, deze worden verder benoemd als geregistreerde bezoekers.  
Maak een overzicht van de vrijwilligers die instaan voor essentiële zorgtaken. 

De directie kan beslissen hoeveel vrijwilligers nodig zijn in de voorziening. Bepaal en evalueer hiervoor hoeveel er nodig zijn voor het uitvoeren van de essentiële zorgtaken. Het algemeen bezoekverbod impliceert eveneens dat alle gemeenschappelijke activiteiten met externen verboden zijn (lezingen, conferenties, verjaardagsfeestjes,…). 

Wat is het verschil tussen een vrijwilliger en een bezoeker? [IBW/​PVT/ reva residentieel] - 26 maart 2020
Een vrijwilliger is een persoon van buiten het centrum die op een gestructureerde wijze meerdere bewoners bijstaat bij de uitvoering van essentiële ADL-activiteiten. De voorziening heeft een lijst van deze vrijwilligers. Wij adviseren hier zeer zorgvuldig mee om te gaan. Het is immers erg belangrijk dat er voldoende aandacht is voor een rationeel gebruik van het schaars beschikbare beschermingsmateriaal (beschermende kledij en mondkapjes). In de initiatieven beschut wonen mogen tijdelijk geen vrijwilligers meer worden ingeschakeld.
Een mantelzorger die tot op heden enkel een bewoner hielp met de uitvoering van ADL-functies kan enkel in aanmerking komen als hij eveneens bereid is meerdere personen te helpen. 
 
Kan een persoon die zich uitdrukkelijk weigert te houden aan de verplichting tot het niet brengen van een bezoek aan het centrum de toegang tot het centrum worden ontzegd? - 26 maart 2020
Ja, dat kan en mag. Bij besluit van de Vlaamse Regering wordt bepaald dat bezoek aan het woonzorgcentrum niet wordt toegelaten, behoudens: 
 • externe zorgverstrekkers; 
 • stagiair(e)s; 
 • geregistreerde mantelzorgers en vrijwilligers die instaan voor essentiële ADL-taken (activiteiten dagelijks leven); 
 • bijkomende uitzonderingen kunnen worden toegestaan door directie en CRA (Coördinerend en Raadgevend Arts) (bv. voor palliatieve patiënten of erkende levensbeschouwelijke begeleiders). 
Desgevallend kan men om politie-ondersteuning vragen.
Bijkomend aan deze vraagstelling wordt geadviseerd om mogelijks bemiddeling te zoeken bij het lokale bestuur/de burgemeester. Het algemeen belang staat hier immers voorop.
 
Voor ziekenhuizen geldt een algemeen bezoekverbod, o.a. voor opgenomen minderjarigen. Geldt deze uitzondering ook voor kinderpsychiatrische diensten (K, For-K)? [PZ/PAAZ] - 16 maart 2020
De uitzondering op het bezoekverbod is ook van toepassing op de kinderpsychiatrische diensten. Het bezoek wordt beperkt tot de ouders van de minderjarige en mits in achtneming van de algemene hygiënische maatregelen (handen wassen, niet knuffelen,…).

 

Zijn bezoekers toegelaten in een groepswoning van beschut wonen? [IBW] - 26 maart 2020
Naar aanleiding van de strengere richtlijnen die op 17/3 zijn aangekondigd, waarin burgers verplicht worden thuis te blijven en contact buiten hun gezin te vermijden, wordt er geen bezoek (buiten begeleiding) toegelaten in de woning. 
Bezoek in een woning waarin zich minstens 1 vermoedelijke besmette zorggebruiker bevindt, is verboden; 
Zijn er richtlijnen voor de inzet van mantelzorgers? [PZ, PVT, REVA, CGG, IBW] - 16 maart 2020
Neen. Richtlijnen voor mantelzorgers zijn enkel opgenomen in de richtlijnen voor WZC. Voor mantelzorgers in de GGZ gelden de normale regels voor alle bezoekers. 
 
Zijn er richtlijnen voor de inzet van ervaringsdeskundigen? [PZ, PVT, REVA, CGG, IBW] - 16 maart 2020
Ervaringswerkers worden aanzien als medewerkers van de voorziening. Bijgevolg gelden dezelfde maatregelen als voor de reguliere werknemers
Welke regeling is van kracht voor de ombudspersoon in het kader van klachtenbemiddeling? [PZ, PVT, REVA, CGG, IBW] - 16 maart 2020
Voor de ombudspersoon geldt de regeling van de externe medewerkers.

 

Kan de voorziening nog studenten toelaten? [CGG/IBW/ PVT/PZ/PAAZ/reva ambulant/reva residentieel] - 16 maart 2020
Ja, voor zover deze studenten een bijdrage leveren aan de zorg. Voor deze studenten gelden dezelfde maartregelen zoals voor reguliere werknemers. Sommige opleidingsinstanties trekken zelf hun studenten uit voorzorg terug.

1.1.5. Algemeen hygiënische maatregelen

Wat indien we de materialen die in de richtlijnen worden gevraagd, niet ter beschikking hebben? [CGG/IBW/ PVT/PZ/PAAZ/reva ambulant/reva residentieel] - 16 maart 2020
Voor mondmaskers komen er binnenkort bijkomende instructies.

In het kader van de werking van het centrum, maken zowel zorggebruikers als medewerkers regelmatig of uitzonderlijk de verplaatsing van en naar het centrum (ook openbaar vervoer). Welke maatregelen dienen hier genomen te worden? [Reva, CGG] - 26 maart 2020
Voor vervoer gelden de algemene hygiënische maatregelen, o.a. handen wassen, afstand, … Alle personeelsleden van de voorziening moeten zo maximaal mogelijk van thuis uit werken indien hun werk dit toelaat. Indien de voorziening zelf cliëntenvervoer organiseert, wordt dit stopgezet.

Gezien de ambulante werking van het centrum, maken zowel zorggebruikers als medewerkers elke dag de verplaatsing van en naar het centrum (ook openbaar vervoer). Welke maatregelen dienen hier genomen te worden? [Reva] - 16 maart 2020
Voor vervoer gelden de algemene hygiënische maatregelen, o.a. handen wassen, afstand, …

 

1.2. Maatregelen alle zorggebruikers

1.2.1. Tijdelijk verlaten van residentiële voorzieningen / gespreide sessies zorg in ambulante settings 

Mogen de zorggebruikers zelf de organisatie verlaten en opnieuw binnenkomen (bv. op familiebezoek of mogen mobiele bewoners nog gaan wandelen in het dorp)? ​[PVT/ Reva residentieel] - 26 maart
Mag een PVT-bewoner het terrein van het PVT met een begeleider op om bv. zijn was in een lokaal wassalon te doen? [PVT] - 26 maart

De bewoners mogen het terrein van het PVT niet verlaten, tenzij onder begeleiding van 1 personeelslid (1 bewoner met 1 personeelslid), om vb. naar de winkel of bank te gaan. De algemene hygiëne voorschriften (vb. afstand van 1,5 meter) moeten gerespecteerd worden. 
De bewoners die op eigen initiatief of op vraag van hun naasten het PVT verlaten, mogen in principe niet meer naar het PVT terugkeren. Enkel in uitzonderlijke gevallen kan de bewoner terugkeren naar het PVT. Deze beslissing wordt genomen door de directie en de coördinerend psychiater. Bij terugkeer naar het PVT verblijft de bewoner dan gedurende minimum 7 dagen in isolatie op de kamer.

Mag een patiënt van een ziekenhuis op weekend/verlof gaan? [PZ/PAAZ] - 20 maart 2020
Patiënten die op eigen initiatief of op vraag van hun naaste het psychiatrisch ziekenhuis verlaten en naar hun thuis- of ander thuisvervangend milieu terugkeren, worden bij terugkeer per definitie beschouwd als een vermoedelijk COVID-19 patiënt. Hiervoor zijn dezelfde isolatiemaatregelen van toepassing: minstens 7 dagen isolatie op de kamer. Het verlaten van het psychiatrisch ziekenhuis wordt hierdoor ten zeerste ontraden: het kan immers nooit met zekerheid worden uitgesloten dat de patiënt in contact is gekomen met het virus. 

Mag een patiënt in volledige opname in een PZ het terrein van het ziekenhuis verlaten? [PZ/PAAZ] - 20 maart 2020
Patiënten in residentiële opname mogen het terrein van het ziekenhuis niet verlaten, tenzij onder begeleiding van 1 begeleider.  

Mag een opgenomen patiënt zich vrij bewegen over het terrein van het ziekenhuis? [PZ/PAAZ] - 20 maart 2020
Patiënten mogen wandelen over het ziekenhuisterrein met maximum 2 personen samen, met een minimale onderlinge afstand van 1,5 m.   

In de richtlijnen staat te lezen: “stop gemeenschappelijke activiteiten en evenementen met externen”. Hoe dienen we die zin te interpreteren? [PVT/ Reva residentieel] - 26 maart 2020
De richtlijnen zijn hier zeer duidelijk. Er is hier geen interpreteerruimte. Er mag in het centrum geen enkele activiteit doorgaan die georganiseerd wordt door externen of waaraan externen deelnemen

De lokale dienstencentra zijn gesloten, maar wat als een WZC wel nog het seniorenspreekuur van onze psycholoog ouderenwerking laat doorgaan eind maart. Dient de psycholoog de cliënten op te bellen om te vragen of zij het willen en/of kunnen uitstellen? [CGG] - 16 maart 2020
Zie richtlijnen in de WZC. De outreach naar voorzieningen wordt stopgezet. Eventuele ondersteuning van het beleid ikv de zorg voor medewerkers gebeurt ook via telefonische en digitale weg.   

Outreaching naar residentiële voorzieningen wordt geannuleerd (WZC, VAPH, jeugdhulp, gevangenissen …)? [CGG/reva verslaving] - 26 maart 2020
In de nieuwe richtlijnen voor de ambulante GGZ (versie 26 maart) wordt ook de outreachende opdracht naar de gevangenissen stopgezet. 

1.2.3. Vervoer naar het ziekenhuis of een andere voorziening

Welke maatregelen moeten genomen worden wanneer een besmette patiënt moet vervoerd worden? [IBW/ PVT/PZ/PAAZ/reva residentieel] - 20 maart 2020
Bij een transfer naar een andere zorgvoorziening wordt het personeel van de ziekenwagen en de andere zorgvoorziening op voorhand verwittigd over de (mogelijke) COVID-19 patiënt, zodat zij de nodige voorzorgsmaatregelen kunnen nemen. Download hier de procedure voor de ambulanciers.

1.2.4. Groepssessies

Zie 1.1.3. 

1.2.5. Samenleven in een groep

Mogen zorggebruikers elkaar opzoeken in hun kamers, bijvoorbeeld om samen te kaarten? [​PVT/ Reva residentieel] - 16 maart 2020
Ja, dat mogen ze, indien ze niet besmet zijn en dus niet verplicht zijn in hun kamer te verblijven.

 

Mogen meerdere zorggebruikers van verschillende afdelingen tegelijk gebruik maken van het gemeenschappelijk rooklokaal? [PVT/ Reva residentieel] - 16 maart 2020
Ja, dat mogen ze, indien ze niet besmet zijn en dus niet verplicht zijn in hun kamer te verblijven.

 

Mogen de verschillende zorggebruikers van eenzelfde groepswoning dezelfde rookruimte delen? [IBW] - 16 maart 2020
Ja, dat mogen ze, indien ze niet besmet zijn en dus niet verplicht zijn in hun kamer te verblijven. Het is aan te raden dat de verschillende zorggebruikers na elkaar de rookruimte gebruiken.

 

Wat te doen wanneer een zorggebruiker van een groepswoning besmet is? [IBW] - 16 maart 2020
Zie 2.4 in de richtlijnen voor de initiatieven beschut wonen.

 

Wat indien er een vermoeden is dat één van de cliënten besmet is? [Reva residentieel] - 16 maart 2020
Voor de stappen die u dient te ondernemen indien er een vermoeden is van COVID-19 wordt u verwezen naar de website van Sciensano.

 

1.3 Maatregelen (mogelijke) COVID-19 zorggebruikers

1.3.1 Isolatiemaatregelen

Hoe te handelen wanneer in een groepswoning 1 bewoner (vermoedelijk) besmet is? [IBW] - 16 maart 2020
Zie 2.4 in de richtlijnen voor de initiatieven beschut wonen

Wat indien één van de gezinsleden van een zorggebruiker (mogelijk) besmet is? [CGG, Reva ambulant] - 20 maart 2020
Hier dient u het advies van de huisarts van de zorggebruiker te volgen. De richtlijnen van Sciensano voor de opvang van gezinsleden vindt u hier.     

1.3.2. Beschermingsmateriaal

Waar kunnen we alcoholgel bestellen? [CGG/IBW/ PVT/PZ/PAAZ/reva ambulant/reva residentieel] - 2 april 2020
De lokale apothekers hebben toestemming gekregen om zelf alcoholgels aan te maken en deze voor te behouden voor zorgverleners.   
Er zijn signalen dat de benodigde grondstoffen om de gels aan te maken stilaan ook weer tot bij de apothekers geraken. Best worden de apotheker(s) in uw buurt gecontacteerd en vermeldt u dat het om zorgverlening gaat.  
Hou het RIZIV-nr van uw voorziening bij de hand. 
U kan ook uw tekorten melden via deze website.

Als u op deze site doorklikt, komt u terecht op een applicatie van de FOD Volksgezondheid. In deze applicatie, wordt u bevraagd naar uw behoeften, stock en verbruik inzake persoonlijk beschermingsmateriaal. Dit zal toelaten om de behoeften te centraliseren en te standaardiseren, om deze behoefte dan zo adequaat mogelijk in te vullen.

 

Waar kunnen we mondmaskers verkrijgen [CGG/IBW/ PVT/PZ/PAAZ/reva ambulant/reva residentieel] - 26 maart 2020
Zie FAQ persoonlijk beschermingsmateriaal – lijst van leveranciers.

U kan ook uw tekorten melden via deze website.
Als u op deze site doorklikt, komt u terecht op een applicatie van de FOD Volksgezondheid. In deze applicatie, wordt u bevraagd naar uw behoeften, stock en verbruik inzake persoonlijk beschermingsmateriaal. Dit zal toelaten om de behoeften te centraliseren en te standaardiseren, om deze behoefte dan zo adequaat mogelijk in te vullen.

 

1.3.3. Outbreak

In de nieuwe richtlijnen IBW staat we men Zorg en gezondheid moet contacteren in geval van een outbreak in collectieve eenheden. Betekent dit dat iedere (vermoedelijke) besmetting in een groepswoning aan het agentschap moet gemeld worden? [IBW] - 2 april
Outbreak moet gemeld worden aan het team infectieziektebestrijding van Z&G: 2 of meerdere zorggebruikers met (vermoedelijke) besmetting COVID-19 per mail naar infectieziektebestrijding@vlaanderen.be en/of via dit meldingsformulier.

 

Mag een PVT de cohort verzorging samen met het PZ organiseren waarmee het een samenwerkingsverband heeft (zodat alle besmette zorggebruikers van het PVT en het PZ samen op één afdeling/leefgroep/verdieping verblijven)? Zo ja, hoe moet hiermee administratief worden omgegaan. [​PVT/PZ] - 2 april
De PVT en PZ die een samenwerkingsverband hebben kunnen ervoor opteren om de (vermoedelijk) besmette zorggebruikers samen te brengen op 1 afdeling/leefgroep.  
Er wordt voorgesteld om de zorggebruikers administratief te blijven beschouwen als PVT bewoner of PZ patiënt. Er dienen dus geen aanvragen te gebeuren bij de VI, noch zijn er financiële implicaties op de bezetting.

 

1.4. Maatregelen voor interne en externe medewerkers en vrijwilligers

Staat er een leeftijdsgrens op geregistreerde vrijwilligers of mantelzorgers? [​PVT/Reva residentieel] - 16 maart 2020
Neen, er is geen leeftijdsgrens. Men dient zich er wel bewust van te zijn dat personen met een hoge leeftijd (vanaf 65 jaar) tot de risicogroep behoren. Vanaf 65 jaar kunnen vrijwilligers de voorziening niet meer betreden gezien dit een risicogroep is. 
Mantelzorgers zijn niet opgenomen in de richtlijnen, enkel vrijwilligers.

 

2. Mondmaskers

Waar kunnen we mondmaskers bestellen? [CGG/IBW/ PVT/reva ambulant/reva residentieel] - 26 maart 2020
Zie FAQ persoonlijk beschermingsmateriaal – lijst van leveranciers.

U kan ook uw tekorten melden via deze website.
Als u op deze site doorklikt, komt u terecht op een applicatie van de FOD Volksgezondheid. In deze applicatie, wordt u bevraagd naar uw behoeften, stock en verbruik inzake persoonlijk beschermingsmateriaal. Dit zal toelaten om de behoeften te centraliseren en te standaardiseren, om deze behoefte dan zo adequaat mogelijk in te vullen.

 

3. Wanneer de zorgcontinuïteit van de zorg en dienstverlening in het gedrang komt

Wat wanneer er meerdere medewerkers in eenzelfde team/campus besmet zijn of preventief thuisgezet werden door de (huis)arts? [CGG/IBW/ PVT/PZ/PAAZ/reva ambulant/reva residentieel] - 20 maart 2020
Het is belangrijk een noodplanner aan te duiden om de triage te doen in het cliënteel van de unit wie zeker verder moet ondersteund worden (urgentie, ernst, suïcidaliteit,…). Onderscheid in de zorgmodaliteiten tussen telefonische/digitale contacten en effectieve FTF is nodig. 
Bijstand door en overname van dringende behandeling (of brugzorg en monitoring) door hulpverleners van andere campussen/teams. Het plan van bedrijfscontinuïteit treedt in werking.
Dit is ook opgenomen in o.a. de communicatie van Sciensano.

 

Hoe selecteren we cliënten aan wie individueel ondersteuning wordt geboden? [Reva] - 16 maart 2020
Dat is afhankelijk van de zorgnood. De voorziening dient hierover een beslissing te nemen.

 

4. Financiering

Als we er van uitgaan dat we bv. 2 op 3 individuele contacten met revalidanten blijven onderhouden de komende weken (verbaal of non-verbaal). Wat kunnen we dan aanrekenen aan revalidanten? Daar zullen vragen over komen van de revalidant zelf. [Reva] - 16 maart 2020
Financiële compensaties worden bekeken (zie brief Agentschap Zorg en Gezondheid).

We zijn met z’n allen hard aan het werk (metingen, symptoomevaluaties, organisatie-uitdagingen). De gevolgen hiervan brengen met zich mee dat bepaalde werkingen en groepen niet op gewone wijze verder kunnen: groepstherapie in revalidatie, aanwezigheid in dag, ligdag). Hoe zal een financierende overheid omgaan met dit gegeven wanneer bv. onder een quotum gezakt wordt? [PZ, REVA, PAAZ, PVT] - 17 maart 2020
Voor IBW, PVT, REVA en CGG: zie boodschap van minister Beke van 18 maart 2020: men zoekt naar financieringsmodaliteiten voor deze nieuwe zorgvormen. 

Kan individuele begeleiding of ondersteuning vanop afstand gefactureerd worden? (Mogen individuele gesprekken als dagdeel worden gefactureerd, alsook telefonische contacten of huisbezoeken?) [Reva] - 20 maart 2020
Zie boodschap van minister Beke van 18 maart 2020: men zoekt naar financieringsmodaliteiten voor deze nieuwe zorgvormen waardoor men momenteel niet dient te factureren. 

Kan de registratie en facturatie van prestaties tijdelijk losgekoppeld worden? [Reva] - 20 maart 2020
Ja. De revalidatiecentra dienen wel alles te registreren wat ze doen. 

Is er een persoonlijk aandeel van de patiënt voor prestaties op afstand (telefonisch/online) door een therapeut van een CGG? [CGG] - 2 april
Regeling eigen bijdrage zorggebruiker CGG niet-medische prestaties (tarief): de gewone regeling uit het tariefbesluit wordt behouden. Telefonisch, digitaal of F2F zijn ‘modaliteiten’ van eenzelfde zorgmodule. Dit betekent voor  

 1. Lopende behandelingen (actieve zorgperiodes) en wachtenden die al een intake/indicatie kregen: gewone regeling conform tariefbesluit 
 2. Nieuwe zorgaanvragen via de gewone weg én via de telefonische/digitale weg: gewone regeling conform tariefbesluit. Dit betekent: 
  • Eerste contact/intake en actief aanklampende zorg= kosteloos (we gaan ervan uit dat Tele-onthaal en Awel welzijnsactoren zijn, dus ook nu is 1° gratis zoals voor alle verwijzingen via Gezondheids- en welzijnsactoren) 
  • Eens er een zorgperiode opgestart wordt: gewone regeling 

Is financiële ondersteuning mogelijk voor de aankoop van materiaal die is gedaan om aan de maatregelen te voldoen? [CGG] - 20 maart 2020
Er is budgetgarantie via de enveloppefinanciering. 

Moeten psychiaterconsultaties steeds FTF gebeuren of is ook telefonisch of online contact factureerbaar RIZIV? [CGG/IBW/ PVT/PZ/PAAZ/reva ambulant/reva residentieel] - 2 april 2020
Zie informatienota 2020/29 van 16 maart 2020.
Het RIZIV creëerde zeer recentelijk het nieuw nomenclatuurnummer 101135-advies met het oog op continuïteit van zorg…N 10. Onder advies met oog op continuïteit van zorg verstaat men een telefonische anamnese van een patiënt in behandeling bij de arts, die om gemotiveerde redenen de arts niet in persoon kan ontmoeten gelet op de adviezen in verband met de COVID-19 pandemie. De arts moet zijn patiënt duidelijk kunnen identificeren en noteert in het dossier van de patiënt het telefonisch contact, de gemotiveerde reden die nopen tot dit advies, de raadgevingen die werden verstrekt, de eventuele aanpassingen aan het behandelingsschema en de aard van de documenten die werden afgeleverd.
Deze verstrekkingen kunnen aangerekend worden door elke arts. Deze prestaties mogen niet samengevoegd worden met het honorarium voor raadpleging, bezoek of advies bedoeld in artikel 2 van de bijlage bij het Koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen. De prestatie mag per patiënt per arts slechts eenmaal per periode van 7 dagen worden aangerekend.  
Deze prestatie mag dus ook worden aangerekend door psychiaters voor zover zij niet forfaitair vergoed worden voor de opvolging van hun patiënten. Dus wel door privaat gevestigde psychiaters, psychiaters in CGG maar niet door psychiaters in een revalidatieconventie wiens inzet forfaitair wordt vergoed. 
Zie ook de informatienota 2020/51 dd 1 april 2020 waarin nieuwe bijkomende nomenclatuur voor snelle doorverwijzing en ambulante psychotherapie door (kinder-)psychiaters wordt beschreven. 
 

5. Organisatievraagstukken 

Mag een CGG of een revalidatieconventie zijn fysieke deuren sluiten wanneer ze haar werkzaamheden kan vervangen door een telefonische permanentie en telefonische en online ondersteuning van bestaande zorggebruikers? [Reva] [CGG] - 2 april
In de richtlijn voor ambulante GGZ voorzieningen van 26/3 is opgenomen dat er continuïteit in dienstverlening moet zijn. Indien deze continuïteit (vb. telefonische bereikbaarheid van centrum) door de medewerkers volledig van thuis uit kan gegarandeerd worden hoeft er niemand fysiek aanwezig te zijn in het centrum. 
Alle personeelsleden van de voorziening moeten zo maximaal mogelijk van thuis uit werken indien hun werk dit toelaat. In het kader van dringende hulpverlening en crisishulp en activiteiten die onmogelijk kunnen worden stopgezet kunnen nog rechtstreekse cliëntcontacten plaatsvinden, bij voorkeur in het centrum. Hierbij dienen de hygiënische maatregelen te worden gerespecteerd. 

 

Kunnen andere verplichtingen aan de voorzieningen tijdelijk opgeschort worden om voorrang te kunnen geven aan corona? Vb. De CGG moeten verbeterplannen indienen tegen 15 april 2020 i.f.v. Zorginspectie en onderhandelingen starten mbt nieuwe overeenkomsten vanaf 2021. Kan deze deadline verlaat worden? [CGG] - 2 april
De deadline voor de rapportering ikv de CGG remediëringsmeting wordt aangepast. De deadline van 15 april 2020 die in de omzendbrief van het Agentschap Zorg en Gezondheid dd 9 maart 2020 vermeld was wordt verdaagd naar 31 mei 2020. De CGG ontvingen op 31 maart hierover een communicatie van het Agentschap .  
De overheid behoudt de andere meegedeelde deadlines met betrekking tot het voortgangsrapport, financiële verantwoordingsstukken en de personeelslijst.  

 
Kunnen de bestaande subsidie-overeenkomsten met de CGG met een jaar te verlengen? Voor het beleidsplan hebben we trouwens ook nog geen instructies gekregen. Het VAZG heeft wellicht momenteel andere kopzorgen. [CGG] - 2 april 
Het is nog steeds de bedoeling om in 2020 nieuwe overeenkomsten en beleidsplannen op te stellen voor de periode 2021-2023. 

 

Welke mogelijkheden er zijn voor personeelsleden die ingezet zijn in tender arbeidstrajecten [CGG] - 2 april

 • Ik krijg te horen dat nagenoeg alle personen die in begeleiding waren voorlopig de afspraken uit stellen.  
 • Verder begrijp ik dat ik deze medewerker dan best inzet om de zorgcontinuïteit te garanderen en/of vraag om Teleonthaal bij te staan.  

Dit betekent wel dat dit mogelijks enkele maanden inkomstenverlies voor de organisatie met zich mee brengt. We zetten deze mensen nu in op andere domeinen, maar ik hoop wel dat we hier achteraf een oplossing voor vinden. 
Dit is na te vragen bij de contactpersoon voor financiering tender arbeidstrajecten. 

Thuiswerk: Veel zorgverleners gingen er vanmorgen vanuit dat door de verstrengde maatregelen zij niet meer zouden moeten komen werken en allemaal mogen thuiswerken. Dit is technisch en voor de effectieve ondersteuning van de zorggebruikers niet steeds mogelijk. Komt er ook een communicatie waarop de expliciete verwachting mbt zorgcontinuïteit en beschikbaarheid conform de maatregelen (telewerk, telefonische consultaties, beeldbellen, etc…) gewaarborgd moet blijven voor de CGG? Dit zou me helpen om iedereen zo veel als mogelijk aan het werk te houden? - 2 april
Zie hiervoor de richtlijnen van 26/3 voor de ambulante GGZ voorzieningen.