Ethiek

Ethiek: Twee trajecten

Zorgnet-Icuro kent een uitgebreide ethische werking. Gezien de specifieke ontstaansgeschiedenis en historiek van Zorgnet Vlaanderen en Icuro, komt deze werking tot uiting in twee trajecten.

Zorgnet Vlaanderen vzw groepeert van oudsher de gezondheidsvoorzieningen (ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg) ontstaan vanuit privaat-christelijk initiatief. Icuro vzw is de koepel die de Vlaamse ziekenhuizen groepeert met publieke partners.

Vanuit de overtuiging dat het transmurale zorgmodel van de toekomst sectoroverschrijdend is en hierbinnen alle levensbeschouwingen, elk vanuit hun eigen identiteit, actief in beeld moeten kunnen komen, zijn een neutrale positie of ook een zogenaamd passief pluralistische opstelling niet wenselijk. Er wordt wel geopteerd voor een actief pluralisme, omdat een gedegen ethische werking inhoudt dat men steeds kan spreken vanuit de eigen levensbeschouwelijke overtuiging, en dat in dialoog met andere levensbeschouwingen, meningen en attitudes.

Het zijn overigens de leden zelf die kiezen hoe zij hun werking rond ethiek vorm geven. De insteek van Zorgnet-Icuro is in deze informerend, adviserend en ondersteunend in de volgende trajecten.

Traject 1: De ethische werking binnen Zorgnet Vlaanderen vzw
Traject 2: De ethische werking binnen Icuro vzw