Commissie voor Ethiek

Via de werking van onze Commissie voor Ethiek staan we in voor een gestructureerde engeïntegreerde aanpak van belangwekkende ethische thema’s in de zorg. De commissie is interdisciplinair samengesteld over functies ensectoren heen en komt concreet tot uiting in twee werkingsvormen die elkaar onderling ondersteunen.

  1. De Commissie Reflectie & Visieontwikkeling staat in voor de jaarlijkse ontwikkeling van wetenschappelijk gefundeerde ethische adviesteksten. Deze commissie komt vijf keer per jaar samen.
    Coördinatie: Dhr. Filip Mallems (vz), Prof. Dr. Chris Gastmans (ondervz) & Prof. Dr.Yvonne Denier (secr).
  2. De Commissie Vorming & Intervisie staat in voor de organisatie van het jaarlijkse Oktobersymposium, de Ronde Tafel in april en ad hoc intervisiemomenten die nauw aansluiten bij de dagelijkse praktijk. Deze commissie komt tweemaandelijks samen.
    Coördinatie: Dr. Walter Krikilion (vz) & Dhr. Stefaan Van Roey (secr).

Door wisselwerking van beide commissies ontstaat er verbinding tussen wetenschappelijke theorie en concrete praktijkvertaling.

Doorheen reflectie en adviesontwikkeling, het aanreiken van handvatten en oriëntaties voor de concrete praktijk, organisatie van vormingen, workshops, symposia en intervisiemomenten willen we op overkoepelend niveau de lokale ethische werkingsvormen (commissies voor ethiek, werkgroepen ethiek, platformen voor moreel beraad, werking referentiepersonen ethiek ...) zo goed mogelijk informeren, ondersteunen en inspireren.

We doen dat in open dialoog en in wisselwerking met de concrete praktijk. Daarbij opteren we voor een actief pluralisme, waarin men kan spreken vanuit de eigen levensbeschouwelijke overtuiging in dialoog met andere levensbeschouwelijke perspectieven.

Dit gebeurt adviserend. De ledenvoorzieningen kiezen zelf hoe zij in hun eigen werking rond ethiek daarvan gebruik willen maken en hoe zij dit verder willen concretiseren. 

Hier vindt u een overzicht van de leden van de Commissie voor Ethiek