Cluster 2: Samenwerking en integratie op andere domeinen

Initiatief Overzicht, voortgang en aandachtspunt(en)
2a_ BTW en Netwerken
>> Lore Geukens
Een Zorgnet-Icuro-werkgroep van specialisten heeft een nota uitgewerkt met voorstellen over aanpassingen in de wetgeving en ‘workarounds’ om te vermijden dat ziekenhuizen binnen een netwerk onderling BTW moeten betalen. De nota werd nagelezen en afgewerkt door advocatenkantoor Eubelius.
>> Ga naar het document
2b1_ Uitwisseling van werknemers tussen samenwerkende ziekenhuizen
>> Tom Balthazar
In samenwerking met advocatenkantoor Stibbe werd een adviesnota uitgewerkt over de mogelijkheden om medewerkers uit te wisselen tussen ziekenhuizen van één netwerk met telkens de voorwaarden waaraan voldaan moet zijn.  
>> Ga naar het document
2b2_ Uitwisseling artsen tussen samenwerkende ziekenhuizen
>> Marc Geboers
Zorgbeleid organiseerde op 24 april jongstleden het symposium artsenmobiliteit in netwerken met Tom Balthazar als openingsspreker. Op het sectoraal bestuur van de algemene ziekenhuizen van 10 mei 2019 heeft Tom Balthazar verslag uitgebracht van het symposium, met schets van de problematiek, hinderpalen en aandachtspunten. Vragen werden beantwoord op de meeting.
>> Ga naar het document

Een voorstel tot wijziging van het Koninklijk Besluit om het mogelijk te maken dat hoofdartsen en diensthoofden ook aangesteld worden in andere ziekenhuizen van het netwerk, werd voorbereid en is overgemaakt aan de bevoegde minister.
2c_ Samenwerking op gebied van geneesmiddelen en ziekenhuisapotheek
>> Hilde De Nutte
Organisatie-, proces- en terugverdienmodellen worden uitgewerkt voor verschillende scenario’s om samen te werken op vlak van geneesmiddelen en de organisatie van de ziekenhuisapotheek. Belemmeringen op vlak van regelgeving worden in kaart gebracht.  >> Ga naar het document
 
2d_ Samenwerking op gebied van laboratoria voor klinische biologie
>> Hilde De Nutte
Uitwerken van organisatie-, proces- en terugverdienmodellen voor verschillende scenario’s om samen te werken op vlak van de organisatie van het labo voor klinische biologie. >> Ga naar het document
2e_ Betaalbaarheid van pensioenen
>> Marc Geboers
Gezamenlijk initiatief met VVSG in het voorjaar om alvast op korte termijn de problemen af te wenden. Dit heeft geleid tot de verwachte persaandacht en een gecoördineerde actie naar het beleid en de politiek.   Pistes voor een duurzame oplossing voor de problematiek worden uitgewerkt en zullen de basis zijn voor beleidsbeïnvloeding. 
2f_ Interhospitaaltransport
>> Hilde De Nutte
In samenwerking met Möbius wordt de financiële impact van de netwerkvorming van het patiëntenvervoer tussen verschillende ziekenhuizen van een netwerk in kaart gebracht. Desgevallend zal de problematiek aangekaart worden bij de overheid. 
Dit project wordt opgeleverd in het 4e kwartaal van 2019.
2g_ Infrastructuur (herbestemming gebouwen, nieuw- bouw financieel mogelijk maken)
>> Annelies Verburgt
Een werkgroep werkt een conceptnota uit m.b.t. de financiering van infrastructuur (herbestemming van gebouwen, nieuwbouw) in de nieuwe netwerkcontext. Aanbevelingen uit de nota zullen vermoedelijk in 2020 overgemaakt worden aan de beleidsmakers.