Cluster 1: Voorbereiding van de klinische samenwerking

Initiatief Overzicht, voortgang en aandachtspunt(en)
1a_ Opvolging van de opmaak van zorgstrategische plannen en van timing en tempo van netwerkvorming Op 1/1/2020 wordt elk ziekenhuis geacht deel uit te maken van een erkend Ziekenhuisnetwerk. In aanloop naar die start, heeft het VAZG een pilootprogramma opgezet om de netwerken te begeleiden bij het opstellen van hun regionale zorgstrategische planning. Zorgnet-Icuro vertegenwoordigt zijn leden in de VAZG Stuurgroep die dat pilootprogramma en een aantal andere aspecten van de netwerkvorming opvolgt.  
1b_ Duidelijkheid over erkennings- normen en implicaties op het gebied van erkenning van bestaande diensten, functies en zorg- programma’s  Een (nog op te starten) werkgroep van VAZG zal zich buigen over hoe de Vlaamse Gemeenschap zijn nieuwe bevoegdheid rond de erkenningen zal invullen. Zorgnet-Icuro zal de belangen van de leden vertegenwoordigen in de werkgroep. 
1c_ De universitaire functie binnen netwerken Opmaak van een visienota omtrent de universitaire functie in de netwerken gedragen door de Universitaire en Algemene Ziekenhuizen. 
1d_ BFM of partieel BFM op netwerkniveau Beleidsvoorbereidend werk met het oog op een herzien Budget B1 van het BFM dat geformaliseerd wordt in een advies en een uitgewerkt model. Een studiedag wordt georganiseerd ter afronding. (voorzien voor juni 2020).
1f_Communicatie naar patiënten en andere stakeholders  Uitwerken en ter beschikking stellen van boodschappen en materiaal ter ondersteuning van de communicatie over de netwerken naar medewerkers, patiënten en andere stakeholders.  
1g_ Categorale ziekenhuizen binnen de netwerken Samen met de reflectiegroep RZ en een klankbordgroep met vertegenwoordigers van de AZ wordt een standpunt bepaald over de plaats van de categorale ziekenhuizen in de netwerken. De Visienota Vlaanderen is het uitgangspunt voor de standpuntbepaling. Het standpunt wordt in september voorgelegd aan het SBAZ. 
1h_ Psychiatrische ziekenhuizen binnen de netwerken Een gedragen standpunt uitwerken over de plaats van de psychiatrische ziekenhuizen in de netwerken.