Cluster 1: Voorbereiding van de klinische samenwerking

Initiatief Overzicht, voortgang en aandachtspunt(en)
1a_ Opvolging van de opmaak van zorgstrategische plannen en van timing en tempo van netwerkvorming
>> Marc Geboers
Zorgnet-Icuro vertegenwoordigt zijn leden in de stuurgroep van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid die de netwerkvorming en het pilootprogramma zorgstrategische planning opvolgt.   Concrete resultaten netwerkvorming Op 1/1/2020 wordt elk ziekenhuis geacht deel uit te maken van een erkend ziekenhuisnetwerk. Het schrijven van 10/7/2019 roept de netwerken in oprichting op om een aanvraag in te dienen op uiterlijk 15/10/2019. Zorg en Gezondheid en Zorgnet-Icuro organiseerden samen op 10/7/2019 een infomoment om de laatste onduidelijkheden weg te werken vooraleer het schrijven uit te sturen. De presentatie die daar werd vertoond, vind je hier terug. Bij de basisdocumenten vind je ook nog:
  • De procedure voor de erkenning van de ziekenhuisnetwerken
  • De Q&A tijdens het infomoment m.b.t. de erkenning van netwerken door Zorg en Gezondheid en Zorgnet-Icuro
Concrete resultaten Zorgstrategische planning In reactie op de bezorgdheden van de samenwerkingsinitiatieven uit golf 1, werd de aanpak en timing aangepast.  Op vraag van Zorgnet-Icuro heeft de minister en het consortium hier tekst en uitleg bij verschaft op een infomoment op 30/4/19.  De presentaties vind je hier terug.
1b_ Duidelijkheid over erkennings- normen en implicaties op het gebied van erkenning van bestaande diensten, functies en zorg- programma’s
>> Marc Geboers
Een (nog op te starten) werkgroep van Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid zal zich buigen over hoe de Vlaamse Gemeenschap zijn nieuwe bevoegdheid rond de erkenningen zal invullen. Zorgnet-Icuro zal de belangen van de leden vertegenwoordigen in de werkgroep. 
1c_ De universitaire functie binnen netwerken
>> Marc Geboers
Zorgnet-Icuro faciliteert het CEO-overleg dat klaarheid schept in een aantal aspecten van de universitaire functie in een context van ziekenhuisnetwerken. Een opstartvergadering heeft plaatsgevonden op 4 juni jongstleden. Het vervolgtraject wordt verder uitgewerkt.
1d_ BFM of partieel BFM op netwerkniveau
>> Annelies Verburgt
Beleidsvoorbereidend werk met het oog op een herziening Budget (B1 en andere) van het BFM dat geformaliseerd wordt in een advies en een uitgewerkt model. Een feedbackmoment naar de leden wordt georganiseerd ter afronding en is voorzien voor juni 2020.
1f_Communicatie naar patiënten en andere stakeholders
>> Lieve Dhaene
Een werkgroep van experten in communicatie, met vertegenwoordigers van de 13 netwerken, wordt samengesteld.  De werkgroep bepaalt op basis van de noden welke communicatie-initiatieven naar medewerkers, artsen, patiënten en andere stakeholders centraal kunnen worden voorbereid.   Op de bijeenkomst van 19 juni jongstleden bleek dat de interne en externe communicatie eerder low profile is. Er wordt geen nood aangevoeld om hiervan af te wijken
1g_ Categorale ziekenhuizen binnen de netwerken
>> Ingrid Nolis
De reflectiegroep revalidatieziekenhuizen en het sectoraal bestuurscollege van de algemene ziekenhuizen hebben input gegeven op de visienota van het Vlaams kabinet Welzijn, Volksgezondheid en Gezin m.b.t. revalidatie. Ook de Vlaamse Raad Welzijn, Volksgezondheid en Gezin gaf advies over deze visienota. De nota en het advies van de Vlaamse Raad vind je hier terug. 
Samen met de reflectiegroep revalidatieziekenhuizen en een klankbordgroep met de vertegenwoordigers van de algemene ziekenhuizen - de oproep tot deelname werd reeds gelanceerd - wordt een standpunt bepaald over de plaats van de categorale ziekenhuizen in de netwerken. De Visienota Vlaanderen is het uitgangspunt voor de bepaling van het standpunt. Er wordt op 18 september een eerste afstemmingsvergadering gepland met de klankbordgroep en de reflectiegroep ter voorbereiding van een gezamenlijk standpunt.
1h_ Psychiatrische ziekenhuizen binnen de netwerken
>> Isabel Moens
Er wordt een gedragen standpunt uitgewerkt over de positionering van de psychiatrische en algemene ziekenhuizen in de netwerken, mede in het licht van de toekomstige ontwikkelingen inzake zorgstrategische planning en regionale zorgzones.