17/04/2018
Communicatie

Cruciaal lokaal

17 april 2018

LOKALE VERKIEZINGEN

CRUCIAAL LOKAAL

Op 14 oktober 2018 zijn het lokale verkiezingen in Vlaanderen. Naar aanleiding daarvan wil Zorgnet-Icuro de zorgvoorzieningen, de lokale besturen, collega-actoren, burgers én cliënten initiëren, uitdagen, stimuleren en motiveren tot dialoog. Als leidraad voor die dialoog schreef Zorgnet-Icuro een inspiratietekst 'Cruciaal Lokaal' en een checklist, die ondersteuning bieden om de lokale dialoog over het thema zorg en welzijn in je gemeente te voeden. De dialoog start immers cruciaal lokaal!

HOE TREED IK ALS ZORGVOORZIENING IN DIALOOG MET MIJN LOKAAL BESTUUR?

Cruciaal Lokaal biedt je een leidraad om je plaats, rol en verantwoordelijkheden als lokale actor, co-creator, ondernemer en expert op vlak van zorg en welzijn te duiden in de gesprekken met lokale besturen en met hen in dialoog te gaan. Zo willen we mee vorm te geven aan het lokaal sociaal beleid.

De welzijns- en gezondheidssector is volop in beweging: het woonzorgdecreet wordt herschreven, het belang van buurtzorg neemt toe, het lokaal sociaal beleid en het geïntegreerd breed onthaal krijgen vorm, de eerstelijnszorg wordt gereorga­niseerd, de fusie van OCMW’s en gemeenten komt eraan, de geestelijke gezondheidszorg wordt preventiever en laagdrempeliger, meer ambulant en dus meer lokaal, er is meer aandacht voor inclusie en integratie... Die evoluties doen het lokale beleidsniveau aan belang toenemen. Rollen en posities worden herschreven, ontwikkelingen versterken elkaar of zijn complementair, al of niet tegenstrijdig.

In de ontwikkeling van dit vernieuwd lokaal sociaal beleid zijn zorgactoren een belangrijke partner. Zorgnet-Icuro wil je dan ook aanmoedigen om hierover in gesprek te gaan met lokale beleids­makers. Nu, tijdens en vooral na de verkiezingen. De checklist voor lokale dialoog biedt je een hulpmiddel om tijdig zicht te krijgen op de huidige én toekomstige visie en ambities op het vlak van zorg, welzijn, wonen, buurt, werk, vrije-tijd, inclusie, integratie… De checklist is uiteraard generiek. Je kan hem aanpassen en aanvullen in functie van de politieke constellatie, noden en lokale speerpunten.*

CHECKLIST VOOR LOKALE DIALOOG

Ambities?

 • Wat wil de gemeente/stad op korte termijn reali­seren op vlak van zorg – welzijn – wonen – buurt – vrijetijd – inclusie –
  integratie voor burgers in een kwetsbare positie?
 • Vind je dat je gemeente/stad nog eigen voorzieningen moet uitbaten of is uitbesteden aangewezen?
 • Welke bovenlokale initiatieven of samenwerkingen op vlak van zorg en welzijn staan op stapel? Waaraan is er volgens jou nood?
 • Welke noden worden volgens jou momenteel niet of onvoldoende ondervangen, welke doelgroepen zie je als prio­riteit?
 • Hoe kan het lokale beleid bijdragen aan een positieve kijk op kwetsbare burgers (ouderen, zieken, personen met een beperking …)?
 • Hoe geef je invulling aan het begrip “gezonde gemeente”?

Betaalbaarheid?

 • Hoe sta je tegenover een marktgerichte benadering van de zorg?
 • Welke maatregelen zal je lokaal niveau nemen om de zorg voor elke inwoner betaalbaar te houden/maken?
 • Wat denk je over de onderhoudsplicht?
 • Welke maatregelen zal je op lokaal niveau nemen om kwetsbare mensen meer te integreren? Veelal gaat die kwetsbaarheid gepaard met beperkte eigen financiële middelen.

Wonen?

 • Welke maatregelen zal je nemen om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen?
 • Wil je vanuit ruimtelijke ordening specifieke samenlevingsvormen ondersteunen?
 • Welke maatregelen zal je op lokaal niveau nemen om aan kwetsbare mensen, bijvoorbeeld personen met een beperking of psychiatrische proble­matiek, een betaalbare en kwaliteits­volle woonst te garanderen?

Vrijetijd – Inclusie?

 • Welke initiatieven wil je nemen of onder­steunen, zodat ook kwetsbare mensen aan­sluiting vinden in je gemeente /stad?
 • Welke initiatieven wil je of ondersteunen, zodat ook eenzame of geïsoleerde burgers aan­sluiting vinden in je gemeente /stad?

Inspraak en participatie?

 • Hoe wil je het toekomstig lokaal sociaal beleid vorm geven? Hoe wil je de participatie van zorg- en welzijnsactoren en -organisaties verzekeren?
 • Hoe ziet je lokale afdeling de rol en invulling van de Zorg­raad?
 • Welke rol wil je gemeente/stad opnemen in het ondersteunen van de samenwerking tussen de eerstelijnsactoren?
 • Welke impact zal de fusie van het OCMW en gemeente volgens jou hebben op de visie en langetermijnplanning op vlak van zorg en welzijn?
 • Hoe zie je de evolutie van het geïntegreerd breed onthaal in je stad/gemeente? Welke rol zie je voor de gemeente/stad? Welke rol zie je voor zorgactoren?
 • Hoe worden volgens jou lokale noden best gedetecteerd en geanalyseerd?
 • Zorgvragers dienen voor een gepast antwoord op hun zorgvraag doorverwezen te worden naar het hele zorgaanbod en niet enkel naar de eigen actoren van de gemeente/stad. Is het ruime social-profit zorgaanbod je voldoende bekend?

De volledige tekst van Cruciaal Lokaal en de checklist vind je op www.zorgneticuro.be, rubriek publicaties. Je kan er ook de folder downloaden.

 

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.