10de WEK-symposium: ‘Small is beautiful… in tijden van: globalisering / netwerking / fuseren…’

Op vrijdag 20 oktober 2017 organiseert de Werkgroep ‘Ethiek in de kliniek’ (WEK) van Zorgnet-Icuro zijn 10de symposium met als thema ‘Small is beautiful… in tijden van: globalisering / netwerking / fuseren…’

We zoemen dit jaar in op een thema dat de organisatie van de zorg op dit ogenblik heel erg in beslag neemt. Ook in de zorg is een tendens naar schaalvergroting, naar globalisering merkbaar. We zien met name dat ziekenhuizen zich organiseren in netwerken (in Vlaanderen gaat het om een 15-tal netwerken van ziekenhuizen). Dit plaatst de sector voor de uitdaging om deze ‘globalisering’ te verzoenen met typische competenties en handelwijzen in de zorg die getekend zijn door de aandacht voor ‘het kleine’. We kunnen trachten ook hierin een ‘en-en’ verhaal met een paradoxaal karakter te zien.

Op het WEK-symposium van 2016 noemden we paradoxen immers kwesties die ons op het eerste gezicht tegenstrijdig lijken of zo worden ervaren, maar die bij nader toezien vaak niet (helemaal) tegenstrijdig blijken te zijn. We beschouwen het thema van dit jaar als een zeer specifieke én concrete uitwerking van de ruimere paradox – zorg-bedrijf – die binnen de zorgsector al lang geen onbekende meer is. We vragen ons nu af hoe schaalvergroting binnen de zorgsector daadwerkelijke voeling kan houden met de heel eigen aandacht van het kwetsbare, voor het kleine in de zorg? Hoe zijn grote aandacht en kleine aandacht niet alleen verzoenbaar met elkaar, maar hoe kunnen ze voor elkaar een hefboom zijn tot… betere zorg?

We willen op het symposium de tendens tot globalisering positief benaderen en dus met een open en dus ook kritische blik kijken naar deze ontwikkeling: wat zijn de voordelen en wat de nadelen? wat betekent het voor onze ‘condition humaine’ en voor het paradoxale karakter van de zorg dat wij aandacht voor het kleine moeten trachten te verzoenen met aandacht voor het grotere?

OPZET
We willen dit thema en verschillende van zijn dimensies exploreren. Het zal hier dan doorgaans wel gaan over aspecten die de afgelopen tijd in het debat rond netwerking misschien minder aan bod zijn gekomen. We starten in de voormiddag met een toegankelijke ethisch-filosofische aanloop die de aandacht vestigt op het basale spanningsveld van het menselijk bestaan inzake ‘de grote wereld’ waartoe ieder zich steeds dient te verhouden en de ‘kleinschaligheid’ van het eigen bestaan met eigen unieke behoeften en de nood aan een persoonlijke ruimte. Die basale-existentiële schets leidt daarna naar een duiding van de huidige evolutie van de zorginstellingen die zich in grotere netwerken gaan organiseren: wat betekent dit voor goede (macro/meso/micro-) zorg? hoe voelt de patiënt, zijn omgeving, de zorgprofessional, de  medewerker, de stakeholder … wel (vooral) de voordelen, maar niet (zozeer) de nadelen van ‘schaalvergroting’?

Daarna volgt een economische duiding: hoe passen de ontwikkelingen in de zorgsector binnen de ruimere economische ontwikkelingen? welk perspectief kan men aan de zorgsector bieden voor de spanningen – macro; meso; micro – tussen de nood aan fusies, netwerken en concentratie en de zucht naar persoonlijke, ethisch gedreven en nabije zorg?

Na de voormiddagpauze  gaan een ervaringsdeskundige, een directeur van een klein ziekenhuis en een directeur van een groter ziekenhuis in gesprek over de thema’s die in de lezingen aan bod zijn gekomen, over hun visie en praktische ervaringen en handvatten: wat betekent het voor hen, voor hun organisatie, voor hun omgang met collega's en medewerkers, voor de patiënt … dat zorginstellingen zich in netwerken gaan organiseren?

In de namiddag worden naar traditie een aantal specifieke thema’s uitgewerkt in (2 X 4) workshops: op welke manier kan de spiritualiteit van de zorgverlener in de zorg bijdragen tot het vinden van een leefbaar evenwicht tussen schaalvergroting en kleinschaligheid? hoe in het groeien van een bedrijf of een organisatie, toch de maat houden van uw klanten, uw medewerkers en uw opdracht of doel? hoe rekening houdend met een generieke optie voor een bepaald zorgmodel dat moet vertaald worden naar de werkvloer, vanuit een bepaalde visie rond goede zorg, toch aandacht creëren voor goede kleine zorg? hoe ethiek beoefenen in een grote zorggroep?

We kunnen dit ook een plaats geven binnen een aanpak die internationaal is en vanuit Zorgnet-Icuro mee wordt ondersteund namelijk ‘What Matters to You?’. Dit initiatief wil professionals (samen met hun team) stimuleren om naast de goede en veilige zorg van iedere dag, wat extra aandacht te besteden aan de kleine dingen die belangrijk zijn voor een individuele zorgvrager, zijn familie en mantelzorgers.

We willen de zorgprofessional – wie hij of zij ook is – rond dit thema en zijn inherente ethische spanningsvelden niet alleen theoretische beschouwingen voorschotelen, maar we willen ook handvatten aanreiken voor de dagelijkse praktijk; inzichten dus, maar ook praktische invalshoeken waarmee de zorgprofessional aan de slag kan.

Dit is zeker reeds de bedoeling tijdens de ochtendsessies, waar ook tijd voor vragen aan de sprekers is voorzien. Maar het is zeker het opzet in de 4 namiddag-workshops. Hier gaan we interactief in op een aantal bijzondere thema’s, invalshoeken of methodes.

Wie belangstelling heeft voor de 9 thema’s behandeld op de vorige symposia kan ook op de website terecht. U kan ook contact opnemen met .

We geven met de behandeling van dit thema, ook een bijzondere invulling aan verschillende van onze 10 (vast)stellingen over ethiek in de kliniek.

PROGRAMMA

08.45 – 09.15 uur       Onthaal

09.15 – 09.25 uur       Verwelkoming en Inhoudelijke situering door dr. Walter Krikilion

09.25 – 10.00 uur       Bedrijvig zijn. Over het belang van het singuliere in de zorg– door prof. dr. Ignaas Devisch

10.00 – 10.35 uur       Van ziekenzorg naar gezondheidszorg: op weg naar een duurzame en betaalbare zorg via schaalvergroting én kleinschaligheid en authenticiteit – door Geert Wellens

10.35 – 11.00 uur       Pauze

11.00 – 11.45 uur       Drie respondenten geven een reactie op de thema’s van de lezing(en) en gaan in gesprek met de aanwezige sprekers o.l.v. moderator prof. dr. Yvonne Denier:

                                   Els Draeck (OGPPA) met medewerking van Patrick Colemont (OPGanG bij het Vlaams Patiëntenplatform, ondervoorzitter Ups & Downs)

                                   Rudy Poedts (algemeen directeur Sint-Franciscusziekenhuis Heusden-Zolder)

                                   Dr. Jo Leysen (gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout)                  

11.45 – 12.15 uur       Vragenronde met alle aanwezige voormiddag-sprekers

12.15 – 13.45 uur       Lunch

13.45 – 15.00 uur        4 WORKSHOPS (naar keuze van de deelnemer)

  • Keuze voor workshop 1: Spirituele zorgverlening als nabij-zijn. Hoe bouw je aan een menswaardige zorgrelatie in tijden van schaalvergroting? – door Ine Pauwels en Martijn Steegen
  • Keuze voor workshop 2: Het geluk van de patiënt – door Marcel Boonen
  • Keuze voor workshop 3: Bewonersgerichte zorg, dankzij een elektronisch bewonersdossier: het is geen illusiedoor Linda Menten
  • Keuze voor workshop 4: Eenheid in verscheidenheid: ethiek binnen een netwerk van verschillende gezondheids- en welzijnszorg-organisaties – door Simon Godecharle

15.00 – 15.15 uur       Pauze

15.15 – 16.30 uur       Herhaling van de 4 WORKSHOPS (naar keuze van de deelnemer)

16.30 17.00 uur       Receptie

Wanneer?

Van vrijdag 20 oktober 2017 - 08:45 tot vrijdag 20 oktober 2017 - 17:00

Waar?

PXL Hasselt Op de website www.pxl.be/Congress.html vindt u wegbeschrijvingen voor openbaar vervoer en auto.
Limburg