Nieuws

11/02/2016

Een vergoedingssysteem voor medische incidenten heeft twee hoofddoelstellingen: 1) het voorzien in een gepaste schadevergoeding voor de patiënt en 2) de zorgprofessional ertoe aanzetten om medische handelingen met de nodige zorgvuldigheid uit te voeren. In zijn doctoraatsproefschrift onderzocht Tom Vandersteegen (UHasselt) de impact van de hervorming van het Belgische vergoedingssysteem op beide doelstellingen.

De Wet Medische Ongevallen van 31 maart 2010 hervormde het vergoedingssysteem voor medische incidenten in België. Als gevolg van deze wet geldt in ons...

09/02/2016

 

Welzijnszorg steunt al langer armoedeprojecten van organisaties. Vroeger meer als doel op zich, intussen ook als middel om bijvoorbeeld bij te leren van de ervaringen van deze organisaties of om de lokale armoedebestrijding zichtbaar te maken voor het beleid. Een wisselwerking wordt nagestreefd: Welzijnszorg wil zijn sterke punten, campagne en politieke werk ‘voeden’ vanuit de ervaring van deze organisaties, maar hen tegelijkertijd ook de mogelijkheid geven te vertellen wat er aan de hand is.

Op...

08/02/2016

Eén op de drie 65-plussers valt. In woonzorgcentra hebben zelfs zo goed als alle bewoners een verhoogd valrisico. En niet alleen door slaap- of kalmeringspillen. Ook evenwichtsproblemen, een lage bloeddruk, slecht zicht, verkeerd schoeisel, onveilig gedrag en een onveilige omgeving kunnen een val uitlokken. Hoe meer risicofactoren, hoe groter het valrisico.

Op oudere leeftijd kan zo’n val ernstige gevolgen hebben: breuken, lichamelijke letsels, valangst, verlies van zelfvertrouwen, depressie, sociaal isolement en toegenomen zorgafhankelijkheid. Daarom is het belangrijk om...

08/02/2016

Op 2 februari 2016 lanceerde de FOD Volksgezondheid een oproep tot pilootprojecten voor de ontwikkeling van geïntegreerde zorg voor chronisch zieken. Die geeft uitvoering aan het Plan ‘Geïntegreerde zorg voor een betere gezondheid’, dat op 19 oktober 2015 goedgekeurd werd door alle ministers van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid.

Geïnteresseerden voor de ontwikkeling van een dergelijk project vinden op www.chroniccare.be een praktische gids met een beschrijving van het design van de...

06/02/2016

Tegen 2018 wil Vlaanderen een performant welzijns- en zorgbeleid voor ouderen klaar hebben. Op vrijdag 5 februari heeft Minister Vandeurzen zijn conceptnota ‘Dichtbij en integraal – visie en veranderagenda’ aan de Vlaamse regering voorgesteld. Met zijn 'veranderagenda' tekent de minister een samenhangend en coherent ouderenbeleidsplan uit dat continuïteit van zorg en zorg op maat vooropstelt. Tussen sectoren worden bruggen gebouwd en muren gesloopt, in het belang van de specifieke behoeften aan zorg en ondersteuning van de oudere en zijn naasten....

04/02/2016
Zet 15 februari  in je agenda!

Bezig zijn met muziek heeft positieve gevolgen voor alle leeftijdsgroepen. Ook voor ouderen kan muziek een belangrijke rol spelen. Voor amateurmuzikanten, bijvoorbeeld, is het erg zinvol dat zij ook op latere leeftijd actief kunnen blijven in hun vereniging.  Maar de herfst van ons leven blijkt ook het uitgelezen moment om nieuwe vaardigheden op te doen. Het is immers een hardnekkige mythe dat het geen zin zou hebben om op oudere leeftijd nog een instrument te leren bespelen.

Muziekbeoefening heeft daarnaast ook een gunstig effect op de cognitieve...

02/02/2016

In het Tijdschrift voor Geneeskunde 2016 (72: 3) verscheen het artikel 'Oud en moe van dagen' van de auteurs Nele Van Den Noortgate (UZ Gent), Paul Vanden Berghe (Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen), Jan De Lepeleire (PC KU Leuven en Academisch Centrum Huisartsgeneeskunde KU Leuven), Gert Ghysebrechts (CRA Zonnestraal Hasselt, voorzitter Netwerk Palliatieve Zorg Limburg),  Jo Lisaerde (CRA De Wingerd Leuven, Academisch Centrum Huisartsgeneeskunde KU Leuven),  Anne Beyen (RZ Heilig Hart Tienen). ...

01/02/2016

De Batterie is een kunsteducatieve organisatie, gevestigd in Brugge, die kunstprojecten voor jong en oud op touw zet, waarbij telkens een verbinding tussen verschillende groepen wordt gemaakt. Met enkel bewoners van woonzorgcentrum Sint-Jozef in Sint-Michiels, bezoekers van het dagverzorgingscentrum en de leerlingen van het vierde leerjaar ging professioneel choreograaf Benjamin Vandewalle aan de slag. Benjamin zoekt met hen naar raakpunten en tegenstellingen en hoe deze verenigen in één choreografie.

Beweging speelt zowel bij jongeren al bij ouderen een...

01/02/2016

Tijdens de voorbije edities van DUOday proefden al 2.575 personen met een arbeidsbeperking van een echte job in 2.200 bedrijven. Een laagdrempelige ervaring voor werkgever & werknemer. Geef ook de kans aan een werkzoekende om een nieuwe werkervaring op te doen op 24 maart 2016. Die dag werkt hij of zij samen met één van jouw werknemers. Deze duobaan voor één dag betekent voor beiden een echte opportuniteit.  Je werknemer en jijzelf maken kennis met de vaardigheden, de inzet en de mogelijkheden van werkzoekenden met een arbeidsbeperking. De werkzoekende krijgt...

29/01/2016

Op 27 januari 2016 promoveerde Eva Van Gerven tot doctor in de biomedische wetenschappen. Over de relevantie van haar doctoraatsstudie getiteld ‘Health professionals as second victims of patient safety incidents – impact on functioning and well-being’ kan geen twijfel bestaan. Prof. dr. Walter Sermeus was promotor van dit doctoraat, Prof. dr. Martin Euwema en Prof. dr. K. Vanhaecht waren de copromotoren.

In dit doctoraat werd via een mixed-methodonderzoeksstrategie een antwoord gegeven op 4 onderzoeksvragen. Zo werd de prevalentie en de impact van betrokkenheid bij een...

29/01/2016

Van 12 tot 15 april 2016 wordt voor de 21ste maal het ‘International Forum on Quality & Safety in Healthcare’ georganiseerd in Göteborg. Dit jaar is het centrale thema doorheen het congres ‘Change. Save. Sustain. In partnership with patients’. Dit forum mag doorgaans rekenen op meer dan 3.000 deelnemers, afkomstig uit meer dan 80 verschillende landen. Doel is om gedurende 4 dagen kennis te delen en praktijkervaringen uit te wisselen over allerhande thema’s.

Het programma is opgebouwd uit vijf stromen:

  1. Population and Public Health.
  2. ...
28/01/2016

Zorgnet-Icuro zette i.s.m. az groeninge (Kortrijk) een benchmark op om na te gaan hoeveel middelen de Vlaamse ziekenhuizen vandaag de dag investeren in informatica. 18 ziekenhuizen namen deel. Ziekenhuizen besteden, zo blijkt, gemiddeld 2,59% van hun omzet aan informatica en dat aandeel neemt steeds toe. Duidelijk is dat grote ziekenhuizen een schaalvoordeel realiseren. Samenwerking op het vlak van ICT is dus de toekomst.

De gehanteerde benchmark is opgesteld volgens internationale normen, wat het mogelijk maakt even over de grenzen heen te kijken. In Nederland...

28/01/2016

Op dinsdag 26 januari 2016 namen een 240-tal mensen deel aan de studiedag die Zorgnet-Icuro organiseerde over BelRAI, de Belgische variant van het Amerikaanse Resident Assessment Instrument. Opzet is om op een uniforme en webbased manier cliëntgegevens te observeren en te registreren om aldus de zorgbehoefte van ouderen te bepalen, dit over de sectoren heen. We waren dan ook zeer verheugd om een aantal partnerorganisaties en zeker ook de overheid te kunnen verwelkomen.  

De studiedag liet experten, pilootprojecten en overheid aan het woord; tijdens de pauze konden...

26/01/2016

De Standaard brengt vandaag op haar voorpagina de resultaten van een studie van vastgoedspecialist Cushman & Wakefield. Die stelt dat er door de aankomende vergrijzingsgolf in de komende jaren in België, en vooral in Vlaanderen, een enorme nood zal zijn aan bijkomende plaatsen in woonzorgcentra. De gemaakte rekensom vertrekt echter van een eenzijdige visie op ouderenzorg, die enkel heil ziet in steeds meer bouwen. Zorgnet-Icuro waarschuwt voor nodeloze paniek en pleit voor een geïntegreerde aanpak en een goede ondersteuning van de groep ouderen met een zwaar zorgprofiel....

21/01/2016

 

De zoektocht naar mogelijke besparingen in de sociale zekerheid is opnieuw geopend (zie ook de analyse 'Het laaghangend fruit is bijna op" van Guy Tegenbos in DS 20/01). Het is cruciaal daarbij te kijken naar structurele opbrengsten en het niveau van de verleidelijke quick wins door efficiëntiewinsten en het aanpakken van misbruik - hoewel onontbeerlijk - te overstijgen.

- In de eerste plaats is het uiteraard...

15/01/2016

De animatiefunctie in de ouderenzorg bestaat 30 jaar. Tijd om stil te staan bij deze functie en hoe ze zich in de toekomst kan doorontwikkelen om antwoorden te blijven bieden op de veranderende noden en verwachtingen. In opdracht van minister Vandeurzen hebben de vier koepelorganisaties van woonzorgcentra (Ferubel, VLOZO, VVSG en Zorgnet-Icuro) een project opgezet over de toekomst van de “animatie” in onze woonzorgcentra. Alle informatie die hierop betrekking heeft vind je voortaan terug op de website www.animatiebank.be.

Met de hulp van...

15/01/2016

LUCAS, onderzoekscentrum aan de KU Leuven, ontwikkelde ‘we DECide’: een communicatietraining voor zorgprofessionals van woonzorgcentra over ‘vroegtijdige zorgplanning bij personen met dementie’. Na de pilootstudie wordt nu het effect van een verbeterde versie van dit programma 'we DECide Optimsed' geëvalueerd. Hiermee wil LUCAS handen en voeten geven aan vroegtijdige zorgplanning in de organisatie, aandacht besteden aan vorming en beleid met behulp van een 'train the trainer'-component en mantelzorgers activeren tot participatie in het plannen van de levenseindezorg....

15/01/2016

Tertio pakt dit nummer uit met een uitgebreid dossier over dementiezorg: in het artikel 'Vertrouwen beter dan levenstestament' gaat men in gesprek met onze stafmedewerker ethiek Yvonne Denier over wat te doen als zelf beslissingen nemen moeilijk wordt. Stafmedewerker ethiek Chris Gastmans en voorzitter van het sectoraal bestuurscollege Filip Mallems geven toelichting over het ethisch advies 18 van Zorgnet-Icuro over 'Intimiteit en seksualiteit in de zorg voor ouderen'. Daarnaast is er een uitgebreid interview voorzien met dr. An Haekens (Alexianen...

14/01/2016

Op vrijdag 8 januari 2016 ondertekenden Zorgnet-Icuro en Perspekt een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Daarin organiseren ze zich samen om de Certificering van Vlaamse woonzorgcentra met PREZO Woonzorg mogelijk te maken. De samenwerking tussen ZorgnetIcuro en Perspekt loopt al langer, en leidde tot het PREZO Woonzorg kwaliteitsmodel (2013), de ontwikkeling van het kwaliteitssysteem en de daarbij horende vormingen en workshops (2013-2015). Op basis van het systeem werd ook de PREZO Woonzorg ICT-tool ontwikkeld.

Het certificeringsproject verloopt in drie fasen. Fase I wordt...

11/01/2016

U heeft het misschien al opgemerkt: de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid zit sinds vorige week in een nieuw kleedje. Gestreefd wordt naar een heldere en overzichtelijke structuur. Er zijn een paar "Snel naar..." linkjes te vinden op de homepagina die ervoor zorgen dat een aantal frequent bezochte pagina's snel bereikbaar zijn. Denk daarbij aan de pagina over de kwaliteitsindicatoren in de ziekenhuizen, het e-loket of Vitalink.

Via de homepagina vindt u zes belangrijke tabblads: 

  1. Per domein (preventie, geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg,...

Schrijf je in op de nieuwsbrief